Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Seminar "Tretiranje gender sadržaja i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima" - Neum, 08.07.2006.

  08.07.2006.

  "TRETIRANJE GENDER SADRŽAJA I UPOTREBA RODNO OSJETLJIVOG JEZIKA U MEDIJIMA - Dopuna Kodeksa za štampu"


  "Tretiranje gender sadržaja i upotreba rodno osjetljivog jezika u medijima - Dopuna Kodeksa za štampu", naziv je seminara održanog 7. i 8. jula/srpnja 2006. u Neumu, u organizaciji Vijeća-Savjeta za štampu i Udruženja/Udruge "BH Novinari". Seminar je dio projekta pod pokroviteljstvom UNDP/CIDA-e, koji se odnosi na tretiranje rodnih (gender) sadržaja u medijima. Učesnici ovoga dvodnevnog skupa bili su članovi i članice Vijeća-Savjeta za štampu, Udruženja/Udruge "BH Novinari",  Društva novinara BiH, Udruge Hrvatskih novinara u BiH, Udruženja novinara Republike Srpske, Gender Centra Republike Srpske, te brojni urednici, urednice, novinari i novinarke štampanih i elektronskih medija u Bosni i Hercegovini iz Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Tuzle i Bihaća.

  Prema Zakonu o ravnopravnosti polova u BiH mediji su "dužni kroz programske koncepte razvijati svijest o ravnopravnosti polova". Slijedeći činjenicu da rodno osjetljivi jezik zvanično koriste samo dva medija u BiH, «Dnevni list» i RTRS, na seminaru je otvoreno pitanje uloge medija u implementaciji odredbi ovog Zakona. Jezici naroda Bosne i Hercegovine pružaju mogućnost lakog i jednostavnog prilagođavanja jezika novim rodnim pravilima, ali jezička norma nije često vidljiva u jezičkoj praksi. Novinari i novinarke su istaknuli da je upotreba, odnosno, neupotreba rodno osjetljivog jezika u njihovim medijima, mnogo više povezana s različitim, uglavnom patrijarhalnim, poimanjem uloga žena i muškaraca u bosansko-hercegovačkom društvu, nego s gramatičkim pravilima. Velika je uloga lektora u kreiranju medijskog tretiranja rodno osjetljivog jezika, a često njihova nedovoljna upućenost u ova pitanja onemogućava aktivnu primjenu novih jezičkih standarda u medijima BiH.

  Prema istraživanju zastupljenosti žena u bh. štampanim medijima, koje je Udruženje/Udruga "BH Novinari" provelo u periodu između 5. i 19. jula/sprnja 2005., pregledom 4.500 tekstova, primjetno je da, sa izuzetkom "Dnevnog lista", niti jedan štampani medij nije koristio rodno osjetljivi jezik, te da su žene brojno i tematski zastupljene u veoma malom procentu - 4,4%.

  Imajući u vidu da većina štampanih medija podržava rodne stereotipe i da primjena Zakona o ravnopravnosti polova BiH još nije zaživjela, učesnici seminara su se složili da bi dopunom Kodeksa za štampu, članovima koji bi se isključivo odnosili na rodna pitanja, olakšalo novinarima i urednicima svakodnevni rad i dalo smjernice kako izvještavati o ovim temama na najbolji način. Novi član ili članovi Kodeksa za štampu bi sadržavali elemente poštivanja rodno osjetljivog jezika i produbili pojmove ravnopravnosti koji se odnose na rodne sadržaje u najširem smislu. Prijedlog novog člana/članova Kodeksa za štampu bit će upućen članovima Vijeća-Savjeta za štampu, učesnicima seminara, novinarima i urednicima, te predstavnicima novinskih asocijacija na razmatranje.

  Takođe, dogovoreno je da će Vijeće-Savjet za štampu i Udruženje/Udruga "BH Novinari",  u saradnji sa Gender Centrom Republike Srpske, uputiti Preporuke redakcijama bosansko-hercegovačkih štampanih medija o načinu tretiranja rodnih sadržaja i osiguravanja ravnopravne upotrebe rodno osjetljivog jezika u medijima.

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.