Seminari za studente novinarstva u BiH - novembar i decembar 2006.

Štampa

SEMINARI ZA STUDENTE NOVINARSTVA

NOVEMBAR I DECEMBAR 2006.
Sarajevo, Mostar, Tuzla i Banja Luka


Vijeće za štampu Bosne i Hercegovine je u novembru i decembru mjesecu 2006. godine, održalo seminare za studente novinarstva na četiri bosanskohercegovačka fakulteta, te na Visokoj školi novinarstva "Media plan" u Sarajevu. 

Seminar na Visokoj školi novinarstva "Media plan" održan je 15. novembra 2006., dok su seminari na fakultetima održani krajem novembra, odnosno početkom decembra 2006: 
- Fakultet humanističkih nauka Univerziteta u Mostaru, Odsjek novinarstvo, 28.11.2006.
- Filozofski fakultet Univerziteta Tuzla, Odsjek žurnalistika, 29.11.2006., 
- Filozofski fakultet Univerziteta Banja Luka, Odsjek žurnalistika, 30.11.2006. i
- Fakultet političkih nauka Univerziteta Sarajevo, Odsjek žurnalistika, 06.12.2006.

Seminari za studente fakulteta organizovani su u saradnji sa Udruženjem/Udrugom "BH Novinari", pod pokroviteljstvom IFA, Im Pact Media i SHC

Seminarima je prisustvovalo ukupno 134 studenta/studentice, koji su pokazali veliku zainteresovanost za teme koje su vođene tokom seminara, a ticale su se uloge Vijeća za štampu BiH i Udruženja/Udruge "BH Novinari" u samoregulaciji štampanih medija, te o upotrebi rodno osjetljivog jezika u štampanim medijima. Veliki značaj za promociju rodno osjetljivog jezika u medijima predstavlja upravo rad sa studentima, kao budućim medijskim profesionalcima koji trebaju prepoznati važnost upotrebe rodno osjetljivog jezika, i shodno tome, primjenjivati ga u svakodnevnom radu. Upoznavanje sa pravilima koja donosi sama medijska zajednica, a koji su obuhvaćeni u Kodeksu za štampu/tisak, od izuzetne je važnosti za studente čiji budući rad treba biti zasnovan na profesionalnom pristupu temama i tačnom i pravičnom izvještavanju javnosti.

Dogovoren je nastavak saradnje sa katedrama žuranlistike na svim fakultetima, što su inicirali sami studenti i profesori, domaćini ovih seminara. Dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli i rektor Univerziteta u Tuzli predložili su potpisivanje Memoranduma o saradnji, kako bi se osigurao kontinuirani rad sa studentima. Sličan prijedlog stigao je i sa Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva, te je dogovoren intenzivniji angažman po ovom pitanju u 2007. godini.  
Seminari za studente fakulteta novinarstva u BiH pokazali su se veoma uspješnima, pogotovo zbog dogovorene buduće saradnje, ali prvenstveno zbog činjenice da su mladi ljudi spremni prihvatiti principe koje promoviraju brojna tijela koja se bave medijima u zemlji, te demokratizacijom društva u cjelini.