Konferencija "Kako unaprijediti industriju štampanih medija u BiH" - Sarajevo, 15.12. 2006.

Štampa

15.12.2006.

Konferencija "KAKO UNAPRIJEDITI INDUSTRIJU ŠTAMPANIH MEDIJA
U BOSNI I HERCEGOVINI"

Sarajevo, hotel Holiday Inn - salon Hercegovina
15. i 16. decembra 2006.

Dvodnevna konferencija "Kako unaprijediti industriju štampanih medija u BiH - koraci za naredne dvije godine", organizovana je u saradnji Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini i Udruženja/Udruge "BH novinari", pod pokroviteljstvom USAID organizacije.

Postojeća zakonska regulativa, profesionalni i etički principi i njihova usaglašenost sa evropskim standardima; Državni/entitetski zakoni, propisi i pravila koji snažno djeluju na štampanu industriju; Oglašavanje u štampanim medijima i Poboljšanja bh. tržišta printanih medija i unapređenje kvaliteta novinskih sadržaja, teme su ove konferencije.

Sudionici Konferencije su se saglasili da Udruženje/Udruga "BH novinari" u saradnji sa Vijećem za štampu u Bosni i Hercegovini, te izdavačima, vlasnicima i direktorima štampanih medija, medijskim i drugim strukovnim organizacijama, državnim i entitetskim vlastima, organizacijama civilnog društva i obrazovnim ustanovama, u naredne dvije godine radi na realizaciji sljedećih zaključaka u oblastima:

1. Postojeća zakonska regulativa, profesionalni i etički principi i njihova usaglašenost sa evropskim standardima:

- Pružiti punu podršku funkcioniranju i samoodrživosti Vijeća za štampu na nivou države BiH sa izdavačima kao glavnim osnivačima
- Pripremiti analizu primjene Zakona o zaštiti od klevete i uticaja sudskih presuda na slobodu štampe i njenu ekonomsku stabilnost, te u skladu s tim, utvrditi prijedloge izmjena Zakona o zaštiti od klevete
- Pomoći uspostavljanju Vijeća za štampu kao "institucije za medijaciju" koja može rješavati sporove između medija i javnosti prije podnošenja sudskih tužbi
- Učestvovati u procesima izmjene Zakona o slobodi prstupa informacijama koje će uključivati imenovanje povjerenika za informacije, sankcije za one koji uskraćuju informacije i obaveze javnih organa da javnosti stave na uvid sve informacije kojima raspolažu ( kao što su ugovori, različiti sporazumi, bodovne liste..)

2. Državni/entitetski zakoni, propisi i pravila koji snažno djeluju na štampanu industriju:

- Predložiti izmjene zakona o carinskim tarifama koje će uključivati oslobađenje od plaćanja carina na papir, boje i drugi repromaterijal neophodan za štampanje novina
- Tražiti uvođenje diferencirane stope PDV-a na štampu i izdavaštvo, te ispitati Ustavnu opravdanost plaćanja PDV-a na reklame objavljene u štampanim medijima i opravdanost uvođenja procenta od 30% za izvoz novina kao uvjeta za povrat PDV-a
- Tražiti smanjenje poreza na dohodak/dobit, koji u Federaciji iznosi 30% a u Republici Srpskoj 10%
- Sa distributerima štampe tražiti usaglašavanje cijena distribucije na cijelom teritoriju BiH za domaće medije i novine iz susjedstva i drugih zemalja koje se distribuiraju u BiH

3.Oglašavanje u štampanim medijima:

- Kontinuirano raditi na sprečavanju svih oblika ekonomskih pritisaka na medije od strane
ekonomskih i političkih lobija u BiH
- U okviru postojećih zakonskih mogućnosti spriječiti nelojalnu konkurenciju i pritiske od strane agencija i oglašivača na štampu
- Razmotriti mogućnosti samoorganizovanja izdavača i vlasnika medija, te njihovog zajedničkog nastupa pred agencijama i oglašivačima
- U skladu sa direktivama EU i Vijeća Evrope, raditi na izradi Kodeksa za reklamiranje i sponzorstvo u štampanim medijima
- U suradnji sa evropskim asocijacijma, razmotriti mogućnosti kreiranja Nezavisnog biroa za tiraž u BiH kao i uključivanje svih zainteresiranih strana printane industrije u njegovo uspostavljanje
- Unaprijediti etičke i profesionalne standarde u medijima i asocijacijama novinara koji će onemogućiti učestvovanje novinara i urednika u reklamnim i drugim komercijalnim aktivnostima

4. Poboljšanje bh. tržišta printanih medija i unapređenje kvaliteta novinskih sadržaja:

- Raditi na kvalitetnijoj primjeni etičkih standarda u štampanim medijima i jačanju kredibiliteta Vijeća za štampu
- Izraditi analizu položaja novinara u štampanim medijima i u skladu sa rezultatima te analize napraviti program podrške novinarima u cilju zaštite njihovih interesa i prava
- Uključiti štampane medije u istraživačke projekte koji će doprinijeti poboljšanju kvaliteta sadržaja medija i udovoljavanju potreba građana za informacijama
- Zajedno sa medijima utvrditi potrebe za specifičnim oblicima edukacije i u saradnji sa obrazovnim ustanovama i medijskim institucijama organizovati potrebne treninge