Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Preporuke za medijske izvještače sa sudova u izvještavanju o istragama i sudskim procesima

  Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini
  Udruženje/Udruga "BH Novinari", Društvo novinara BiH,

  Udruga hrvatskih novinara u BiH, Udruženje novinara Republike Srpske


  PREPORUKE ZA MEDIJSKE IZVJEŠTAČE SA SUDOVA
  u izvještavanju o istragama i sudskim procesima


  Ove Preporuke su usvojene na sjednici održanoj decembra 2006. godine, u saradnji sa Asocijacijom izvještača sa sudova u BiH


  Javnost ima pravo dobiti pravovaljanu informaciju o aktivnostima sudova. 
  Izvještavanje o krivičnim postupcima čini primjenu Krivičnog zakona i funkciju sudova vidljivim, te osigurava javnosti uvid u rad pravosudnog sistema.

  U cilju što profesionalnijeg izvještavanja o istragama i sudskim procesima, ovim se  preporukama izvještači sa sudova podsjećaju

  DA..

  1. ..pažljivo i s osjetljivošću izvještavaju o istragama i sudskim predmetima o krivičnim djelima, krivičnom gonjenju i sudskim presudama

  2. ..profesionalno, objektivno, blagovremeno, tačno i nepristrasno izvještavaju o krivičnim postupcima i radu sudova, poštujući etičke standarde propisane Kodeksom za štampu BiH, te poznavajući pravila i legislativu sudova u BiH, pred kojima se postupci odvijaju

  3. ..imaju na umu pravnu odrednicu da je svaka osoba nevina sve dok sud ne dokaže krivicu i donese pravosnažnu odluku, čak i ako je sama osoba priznala učinjeno djelo i/li u slučajevima kada javnost smatra da je optuženi ili osumnjičeni kriv i prije donošenja pravosnažne presude

  4. ..neće nikoga tretirati kao ratnog zločinca prije nego je donesena sudska presuda koja to potvrđuje, tretirajući takve osobe kao osumnjičene i/ili optužene za ratne zločine

  5. ..su izvještaji s prejudiciranim prikazima i navodima bez osnova, narušavanje ustavno zagarantiranih ljudskih prava, koja se odnose i na optužene i/li osumnjičene za krivična djela

  6. ..se svojim izvještajima i objavljenim informacijama ne smiju miješati, niti ugroziti provedbu pravde u tekućim procesima, kao ni uticati na ishod suđenja i donošenje konačne presude

  7. .. su obavezni štampati informaciju o odbacivanju optužbe i/li prekidu suđenja, ako su prije toga u svojim objavljenim izvještajima već imenovali osumnjičenu i/li optuženu osobu za krivična djela ili je identifikovali na bilo koji drugi način na koji bi mogla biti prepoznata od javnosti,

  8. ..neće objavljivati imena žrtava seksualnog i drugih nasilja, te samoubistava, niti će objavljivati materijale koji mogu doprinijeti identifikaciji žrtava, osim u slučajevima kada to žrtva nasilja i/li obitelj žrtve samoubistva dozvoli, i ako pozivanje na njih nije neophodno za istragu

  9. ..će općenito izbjegavati imenovanje rodbine ili prijatelja osoba osumnjičenih ili optuženih za krivična djela, osim ako pozivanje na njih nije neophodno za potpuno, pravično i tačno izvještavanje o krivičnom djelu ili sudskom procesu

  10. ..pokažu poseban oprez i osjetljivost kod izvještavanja o istragama i krivičnom postupku protiv maloljetnih osoba, imajući u vidu budućnost tih osoba, kao i posebnu pažnju i osjetljivost kod maloljetnih žrtava krivičnih djela

  11. ..izvještaji sa suđenja budu profesionalni, oslobođeni jakih izljeva emocija, kojima se može posredno uticati na javnost

  12. ..u svojim izvještajima ne potiču na nacionalnu, vjersku, etničku i rasnu netrpeljivost i mržnju, niti diskriminaciju bilo koje vrste na osnovu spola, roda, spolnog i rodnog identiteta i seksualne orijentacije, te fizičke ili mentalne bolesti ili onesposobljenosti

  13. ..profesionalno izvještavanje isključuje selektivni pristup informacija, koji bi mogao uticati na pogrešno tumačenje istine ili tok sudskog procesa

  14. ..pažljivo izvještavaju o «procesu u toku», kako ne bi svojim izvještajima ometali proceduru u vrijeme žalbenog roka. «Proces u toku» je vrijeme trajanja sudskog procesa koji se ne zaključuje prije žalbenih saslušanja, tj. do isteka žalbenog roka

  15. ..što bolje usvoje i koriste pravnu terminologiju, u cilju razumijevanja sudskog postupka i tačnog izvještavanja o tome postupku

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.