Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Kodeks za štampu i online medije BiH

  Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini - samoregulatorno tijelo za štampane i online medije

    

   Kodeks za štampu i online medije BiH

  Uvod

  Ovaj kodeks izveden je iz postojećih evropskih standarda novinarske prakse. Kodeks ima za cilj da postavi osnove sistema samouređivanja u štampi i online medijima, koji će biti smatran moralno obavezujućim za novinare, urednike, vlasnike i izdavače printanih i online medija.

  Novinari i urednici štampe i online medija poštovat će općeprihvaćene principe etike i štititi profesionalni integritet novinarstva. Osim ovog kodeksa, zakoni i druga zakonom određena pravila u BiH čine okvir za rad štampanih i online medija u BiH.

  Ovaj kodeks sadrži osnovne principe Memoranduma o razumijevanju koji su potpisali Nezavisna unija profesionalnih novinara BiH, Savez novinara BiH, Nezavisno udruženje novinara Republike Srpske, Udruženje novinara Republike Srpske i Sindikat profesionalnih novinara Federacije BiH, a koji je prihvatila i Udruga hrvatskih novinara u BiH.

  Urednici i izdavači štampe i online medija osigurat će da sve relevantno osoblje njihovog medija bude informirano o ovom kodeksu.
  Urednici i izdavači štampe i online medija osigurat će da se odredbe ovog kodeksa u potpunosti poštuju.
  Ovaj kodeks usvojila su sva udruženja/udruge novinara u BiH na sjednici održanoj 29. aprila 1999.
  Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, u konsultaciji s udruženjima/udrugama novinara u BiH, dopunilo je Kodeks februara 2005, augusta 2006, decembra 2006. i juna 2011.

   

  Opće odredbe

  Novinari štampe i online medija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: novinari) imaju obavezu da prema javnosti održavaju visoke etičke standarde u bilo kojem trenutku i pod bilo kakvim okolnostima.
  Dužnost novinara i izdavača štampe i online medija je poštovati potrebe građana za korisnim, pravovremenim i relevantnim informacijama, kao i braniti načela slobode informiranja i pravo na pravedan komentar i kritičko novinarstvo.
  Novinari će se pridržavati općeprihvaćenih društvenih standarda pristojnosti i poštovanja etničke, kulturne i religijske raznolikosti Bosne i Hercegovine.
  Novinari će se pridržavati standarda ljudskih prava definiranih u međunarodnim i bosanskohercegovačkim aktima o ljudskim pravima.
  Novinari će razvijati svijest o ravnopravnosti spolova i poštovanju osobnosti kao integralnog dijela ljudskih prava.
  Novinari će štititi prava pojedinca i u isto vrijeme podržavati pravo na informaciju koja služi javnom interesu. Ovaj kodeks treba posmatrati u svjetlu oba spomenuta značenja.

   

  Član 1. - Interes javnosti

  Interes javnosti, u značenju ovog kodeksa, definiran je kao postupak i/ili informacija kojima je namjera pomoći javnosti u donošenju ličnog mišljenja i odluka o pitanjima i događajima, uključujući i napore otkrivanja krivičnog djela i/ili prekršaja, te spriječiti zavođenje javnosti nekom izjavom ili postupkom pojedinca ili organizacije.

   

  Član 2. - Urednička odgovornost

  Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštovanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu.
  Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri skupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja.
  Plagijati, falsificiranje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi utjecali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije.

   

  Član 3. - Huškanje

  Novinari će u svakom trenutku biti svjesni opasnosti koja se javlja kad mediji govorom mržnje potiču na diskriminaciju i netoleranciju.

  Imajući u vidu takvu opasnost, novinari će dati sve od sebe kako ne bi huškali i/ili poticali na mržnju i/ili nejednakost na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, rase, religije, spola, seksualne orijentacije, fizičke onesposobljenosti ili mentalnog stanja.
  Novinari neće ni pod kakvim okolnostima poticati na krivična djela ili nasilje.

   

  Član 4. - Diskriminacija

  Novinari moraju izbjeći prejudicirane i uvredljive aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje.
  Aluzije na nečiju etničku grupu, nacionalnost, rasu, religiju, spol, seksualnu opredijeljenost, fizičku onesposobljenost ili mentalno stanje bit će napravljene samo onda kad su u direktnoj vezi sa slučajem o kojem se izvještava.

   

  Član 4.a - Ravnopravnost spolova i poštovanje osobnosti

  Novinari će izbjegavati direktne ili indirektne komentare kojima ličnosti stavljaju u neravnopravan položaj ili ih diskriminiraju po osnovu njihovog spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i/ili seksualne orijentacije.

   

  Član 5. - Tačnost i fer izvještavanje
  Novinari neće objavljivati netačne ili krivonavodeće materijale u vidu fotografija, tekstova ili drugih materijala.
  Fotografije i dokumenti ne smiju biti falsificirani i/ili korišteni na krivonavodeći način.

  Novinari ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi obznanjivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike.
  Novinari imaju profesionalnu obavezu da pravovremeno isprave bilo koju objavljenu informaciju za koju se utvrdi da nije tačna. Izvinjenje i/ili ispravka bit će objavljeni s dužnim isticanjem.

  Novinari će uvijek izvještavati istinito i tačno o ishodu radnje preduzete u vezi s klevetom u koju su bili uključeni.
  Novinari će izvještavati samo na osnovu činjenica čije je porijeklo novinaru poznato.

  Pri izvještavanju i komentaru kontroverze novinari će se potruditi da saslušaju i predstave sve strane u sporu. Ako se jedna strana u kontroverzi odbije staviti na raspolaganje novinaru, publikacija može opravdano navesti ovo odbijanje u svom izvještaju.

   

  Član 6. - Komentar, pretpostavka i činjenica

  Novinari, iako su slobodni da izraze svoja gledišta, moraju napraviti jasnu razliku između komentara, pretpostavke i činjenice.

   

  Član 7. - Mogućnost odgovora

  Pravo na odgovor bit će prošireno na relevantne osobe ako urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja.
  Ako je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta.

   

  Član 8. - Pogrešno predstavljanje

  Novinari će koristiti samo pravedna sredstva da dođu do vijesti, dokumenata i/ili fotografija.
  Novinari i fotografi neće dolaziti do informacija i/ili fotografija zastrašivanjem ili maltretiranjem.
  Neetički je pogrešno predstavljati nečiji identitet ili namjeru i koristiti se mahinacijama da bi se došlo do informacije za objavljivanje, osim u ekstremnim okolnostima i u zakonitoj formi, kad bi objavljivanje informacije dobivene na takav način jasno služilo javnom interesu.

   

  Član 9. - Privatnost

  Novinari će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti.
  Teme koje uključuju lične tragedije bit će obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima prići će se diskretno i sa saosjećanjem.

   

  Član 10. - Osobe optužene za krivična djela
  Novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje.
  Novinari imaju obavezu da ne donose preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti.
  Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo.

   

  Član 10.a - Zaštita svjedoka

  Novinari će pokazati poseban oprez i osjetljivost pri izvještavanju o svjedocima u sudskim procesima za ratne zločine, poštujući pravila i odredbe za neimenovanje zaštićenih svjedoka.

  Novinari će općenito izbjegavati imenovanje svjedoka u sudskim procesima za ratne zločine, kao i imenovanje njihove rodbine i prijatelja, osim ako pozivanje na njih nije neophodno za potpuno, pravično i tačno izvještavanje o sudskom postupku i ako to neće utjecati na pogrešno tumačenje istine ili tok sudskog procesa.

   

  Član 11. - Zaštita djece i maloljetnika

  U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta.
  Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost.

  Novinari djecu mlađu od 18 godina ne smiju fotografirati ni intervjuirati pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja.

  Novinari ne smiju identificirati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kad su žrtve krivičnih djela.
  Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identificirati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi.

   

  Član 12. - Reklamiranje i sponzoriranje

  Reklame, političke reklame i sponzorirani tekstovi i dodaci moraju biti razdvojeni od uredničkog sadržaja i jasno označeni kao ono što jesu.
  Sponzorirani materijali moraju jasno ukazivati na izvor sponzoriranja.

   

  Član 13. - Povjerljivost izvora informacija

  Kad god je to moguće, novinari se trebaju oslanjati na otvorene, identificirane izvore informacija. Ovakvi izvori trebaju biti pretpostavljeni anonimnim izvorima, čije poštenje i tačnost javnost ne može ocijeniti.
  Novinari imaju obavezu da štite identitet onih koji daju informacije u povjerenju, bez obzira na to jesu li te ličnosti izričito zahtijevale povjerljivost ili nisu.

   

  Član 14. - Autorska prava

  Novinari mogu koristiti razumne sažetke originala s ograničenim citatima, materijale iz drugih publikacija ili nosilaca autorskih prava, bez izričite dozvole za to, sve dok je izvor naznačen na odgovarajući način.
  Znatna upotreba ili reprodukcija cijelog materijala zaštićenog autorskim pravima, zahtijeva izričitu dozvolu nosioca autorskog prava, osim ako takva dozvola nije navedena u samom materijalu.

   

  Član 15. - Žalbe

   

  Štampa i online mediji na prigodnom će mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja.
  Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog teksta.

   

  Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini

  www.vzs.ba

  Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

  + 387 33 272 270
  + 387 33 272 271

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.