Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Statut Vijeća za štampu u BiH

  Na osnovu čl. 12. i 18. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), Skupština Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 19. 6. 2020. na Bjelašnici, donijela je:

   

  STATUT

  Vijeća za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini

   

  1 - OSNOVNE ODREDBE  Član 1.

  Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju koju je donijela Osnivačka Skupština Udruženja na sjednici održanoj 13. 12. 2006. u Sarajevu, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Zakon), s misijom unapređenja i zaštite profesionalnih standarda u štampanim i online medijima u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 2.

  Ovim Statutom se, u skladu sa članom 12. Zakona, uređuje:
  - naziv Udruženja, skraćeni naziv, ukoliko postoji i adresa Udruženja;
  - ciljevi i djelatnosti Udruženja;
  - postupak za primanje i isključivanje članova;
  - tijela Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove Skupštinu, uslove i način raspuštanja, odnosno prestanka rada;
  - pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
  - podnošenje izvještaja o finansijskom poslovanju i radu Udruženja;
  - javnost rada Udruženja;
  - postupak za izmjenu i dopunu Statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih opštih akata;
  - opis oblika i sadržaj pečata i znaka Udruženja;
  - zastupanje Udruženja
  - uslove i postupak spajanja ili podjele Udruženja i prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja;
  - postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja;
  - i druga pitanja značajna za rad i ostvarivanje ciljeva Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

   

  Član 3.

  Udruženje je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja, po principu slobodnog i dobrovoljnog pristupanja članstvu Udruženja, okuplja svoje članove radi ostvarivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom.

   

  Član 4.

  Udruženje stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar kod nadležnog Ministarstva.
  Udruženje u pravnom prometu nastupa samostalno u svoje ime i u okviru svojih pravnih sposobnosti će obavljati pravne poslove.

  Član 5.

  Za obaveze u pravnom prometu Udruženje odgovara svojom cjelokupnom imovinom – potpuna odgovornost.

   

  Član 6.

  Članovi Udruženja imaju svoj dan. Dan Udruženja je 13. decembar.

   

  2 - NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

   

  Član 7.

  Puni naziv Udruženja je:
  Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini
  Vijeće za tisak i online medije u Bosni i Hercegovini
  Савјет за штампу и онлајн медије у Босни и Херцеговини

  Skraćeni naziv Udruženja je:
  Vijeće za štampu i online medije u BiH
  Vijeće za tisak i online medije u BiH
  Савјет за штампу и онлајн медије у БиХ

  Naziv Udruženja na engleskom jeziku je:
  Press and Online Media Council in Bosnia and Herzegovina

  Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku je:
  Press Council in BiH

   

  Član 8.

  Sjedište Udruženja je u Sarajevu, ulica Trampina broj 8.

   

  Član 9.

  Udruženje može imati svoje urede, kancelarije ili druge organizacijske oblike izvan sjedišta (centrale), na cijelom području Bosne i Hercegovine, radi sprovođenja svojih aktivnosti i ostvarivanja ciljeva, koji nemaju svojstvo pravnog lica.

  Odluku o otvaranju organizacijskih oblika iz stava 1. ovog člana, donosi Upravni odbor Udruženja natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.

  Ovom Odlukom se utvrđuju naročito sjedište, način obavljanja statutarnih djelatnosti, broj izvršilaca i druga pitanja od značaja za rad ovih organizacionih oblika.

  Član 10.

  Udruženje može promijeniti naziv i sjedište na prijedlog Upravnog odbora.
  Odluku o promjeni naziva i sjedišta Udruženja donosi Skupština Udruženja.

   

  Član 11.

  Udruženje djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine.

   

  3 - CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

   

  Član 12.

  Ciljevi i djelatnosti Udruženja:

  1. Unapređenje i zaštita novinarske profesije kroz unapređenje i zaštitu etičkih standarda u štampanim i online medijima, te kroz jačanje samoregulacije za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini;

  2. Praćenje primjene profesionalnih standarda za novinsko i online izvještavanje u Bosni i Hercegovini;

  3. Zalaganje za slobodu medija i slobodu informisanja;

  4. Pružanje stručne i savjetodavne pomoći članovima Udruženja i široj javnosti;

  5. Održavanje seminara, radionica, konferencija, debata, u cilju usavršavanja rada njegovih članova i šire javnosti;

  6. Pokretanje inicijative kod nadležnih organa da se zakonskom i drugom pravnom regulativom stvore uslovi za nesmetano razvijanje održivog samoregulativnog tijela za štampane i online medije u Bosni i Hercegovini;

  7. Razmjena iskustava i informacija sa sličnim Udruženjima i drugim nevladinim
  organizacijama u zemlji i inostranstvu;

  8. Izdavanje knjiga, brošura, biltena i drugih publikacija, te pokretanje web-stranice i radio emisija, radi ostvarivanja ciljeva Udruženja.

  Član 13.

  Udruženje obavlja srodne privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti Udruženja iz čl. 12. ovog Statuta (izdavačka djelatnost), s tim da se cjelokupna ostvarena dobit reinvestira u osnovne neprofitne statutarne aktivnosti Udruženja (održavanje konferencija, seminara, stručnih sastanaka, sjednica, itd.)

  Udruženje može obavljati nesrodne privredne djelatnosti koje nisu povezane sa statutarnim ciljevima i aktivnostima, samo preko posebno osnovanog pravnog lica, u skladu sa članom 4. Zakona.

   

  4 – ČLANSTVO UDRUŽENJA

  Član 14.

  Svojstvo člana Udruženja može steći svako pravno lice registrovano na području Bosne i Hercegovine kod nadležnih organa, koje obavlja djelatnosti iz oblasti online novinarstva i štamparsko-novinske industrije, ako prihvate ovaj Statut i ciljeve Udruženja pod uslovima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

  Svojstvo člana Udruženja može steći svako fizičko lice, državljanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin s boravkom u Bosni i Hercegovini, činom potpisivanja Pristupnice u Udruženje, na principu dobrovoljnosti, pod uslovima iz stava 1 ovog člana.

  Član 15.

  Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

  Članovi Udruženja mogu biti: stalni, pridruženi i počasni.
  Udruženje vodi spisak članova Udruženja.
  Članu Udruženja se izdaje potvrda o članstvu.

  Član 16.

  Stalni članovi Udruženja mogu postati pravna i fizička lica koja su stekla svojstvo člana Udruženja u skladu sa čl. 14. ovog Statuta.

  Pridruženi članovi pristupaju Udruženju radi sudjelovanja u realizaciji ciljeva Udruženja.

  Počasni članovi Udruženja su lica koja su dala poseban doprinos za rad i razvoj Udruženja, koja pomažu Udruženje, bez prava na glasanje. Počasni članovi Udruženja učestvuju u radu Udruženja savjetodavnom funkcijom.

  Odluku o prijemu u članstvo Udruženja donosi Skupština Udruženja, na prijedlog Upravnog odbora.

   

  Član 17.

  Prava i dužnosti članova Udruženja su:

  - da se pridržavaju odredbi ovog Statuta;
  - da moralno i na drugi način čuvaju ugled Udruženja;
  - da biraju i da budu birani u organe Udruženja;
  - da učestvuju u radu Udruženja;
  - da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja u skladu sa ovim Statutom;
  - da razmatraju i ocjenjuju rad Udruženja;
  - da pokreću pitanja odgovornosti i opoziva članova Udruženja;
  - da budu blagovremeno informisani o radu Udruženja;
  - da prisustvuju skupovima koje organizuje Udruženje, daju prijedloge, postavljaju pitanja i traže odgovore;
  - da ostvaruju određena prava i pogodnosti, u skladu sa odlukama i drugim aktima Udruženja;
  - da traže pomoć i podršku od Udruženja pri rješavanju profesionalnih i drugih pitanja.

  Članovi Udruženja su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i dužnosti.

   

  Član 18.

  Članstvo u Udruženju prestaje:

  - dobrovoljnim istupanjem iz Udruženja na osnovu pismenog obavještenja upućenog
  predsjedniku Udruženja
  - isključenjem iz Udruženja zbog kršenja Statuta i odluka organa Udruženja
  - isključenjem iz Udruženja zbog narušavanja ugleda Udruženja
  - prestankom svojstva pravnog lica
  - zbog neplaćanja članarine duže od tri mjeseca
  - u slučaju smrti člana
  - prestankom rada Udruženja

  Odluku o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja. Član Udruženja se pismeno obavještava o isključenju iz Udruženja, uz navođenje razloga zbog kojih je isključen.

  Lice koje je nezadovoljno odlukom iz predhodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja, u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Skupština Udruženja razmatra žalbu, na prvoj narednoj sjednici i po istoj donosi Konačnu odluku. U toku postupka po žalbi, prava isključenog člana se suspenduju.

   

  Član 19.

  Skupština Udruženja može donijeti opći akt, koji će u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, bliže urediti način i postupak stupanja u članstvo i prestanak članstva.

   

  5 - ORGANI UDRUŽENJA I ODLUČIVANJE U UDRUŽENJU

   

  Član 20.

  Organi Udruženja su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Izvršni direktor
  4. Žalbena komisija

   

  Član 21.

  Organi Udruženja su dužni da:

  1. U okviru svojih prava i dužnosti poslove izvršavaju savjesno, u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

  2. Razvijaju i unapređuju rad Udruženja i da o tome obavještavaju članstvo i javnost.

  3. Obezbjeđuju neposredno učešće članova u upravljanju i njihovo aktivno učestvovanje u ostvarivanju ciljeva u djelatnosti Udruženja.

   

  5.a – SKUPŠTINA UDRUŽENJA

  Član 22.

  Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.
  Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

  Skupština Udruženja bira predsjednika Skupštine Udruženja i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja. Oni se biraju iz redova svih članova Udruženja.

  Radom Skupštine Udruženja rukovodi predsjednik Skupštine Udruženja.
  Mandat predsjednika Skupštine Udruženja i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja traje četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

   

  Član 23.

  Skupština Udruženja se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

  Skupštinu Udruženja saziva predsjednik Skupštine Udruženja, a u odsustvu predsjednika, Skupštinu saziva zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja, najkasnije 15 dana prije njenog zasjedanja.

  Predsjednik Skupštine Udruženja je dužan sazvati Skupštinu kada to zahtjeva najmanje 1/3 ukupnog broja članova Skupštine Udruženja. Skupština Udruženja može biti sazvana i na poziv 2/3 ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.

   

  Član 24.

  Skupština Udruženja radi i odlučuje na sjednicama, na osnovu ovog Statuta i drugih akata Udruženja, ako je prisutna natpolovična većina svih članova Skupštine Udruženja. U izuzetnim okolnostima, sjednica se može održati telefonski, izjašnjavanjem putem e-maila ili putem video linka.

  Skupština Udruženja punovažno odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

  Izjašnjavanje na sjednici Skupštine Udruženja je javno.

   

  Član 25.

  Skupština Udruženja:

  - razmatra i usvaja Statut, i njegove izmjene i dopune;
  - donosi opće akte Udruženja i njihove izmjene i dopune;
  - utvrđuje generalnu politiku djelovanja Udruženja;
  - imenuje i opoziva predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine;
  - imenuje i opoziva članove Upravnog odbora Udruženja;
  - imenuje i opoziva predsjednika i dva zamjenika predsjednika Upravnog odbora Udruženja;
  - imenuje lice ovlašteno za zastupanje Udruženja u pravnom prometu;
  - vrši nadzor nad korištenjem i raspolaganjem sredstava Udruženja;
  - usvaja program rada za svaku kalendarsku godinu;
  - usvaja finansijski plan, završni račun i završni izvještaj o radu organa Udruženja, te daje smjernice za budući rad;
  - odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine, tj. godišnje potpore Udruženju i o upotrebi sredstava članarine, u okviru Statuta i Zakona;
  - vrši izbor delegata u odgovarajuće organe i organizacije koje se, u okviru svojih aktivnosti, bave pitanjima od interesa za članove Udruženja;
  - odlučuje o udruživanju u Saveze, uslovima i postupku spajanja, podjele Udruženja i prestanku rada Udruženja, kao i o drugim statusnim pitanjima i promjenama Udruženja;
  - odlučuje o molbama i žalbama članova Udruženja;
  - raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

  Određene poslove iz svoje nadležnosti Skupština može povjeriti Upravnom odboru, ako se to ne protivi odredbama ovog Statuta

   

  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UDRUŽENJA
  I ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE UDRUŽENJA

   

  Član 26.

  Skupština Udruženja bira predsjednika Skupštine Udruženja i zamjenika predsjednika Skupštine Udruženja. Oni se biraju iz redova svih članova Skupštine Udruženja.

  Predsjednik Skupštine Udruženja i zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja za svoj rad odgovaraju Skupštini.

   

  Član 27.

  Predsjednik Skupštine Udruženja obavlja sljedeće poslove:

  - saziva sjednice Skupštine Udruženja;
  - predlaže dnevni red Skupštine Udruženja;
  - stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine Udruženja;
  - usklađuje rad organa i tijela Skupštine;
  - obavještava javnost o radu Udruženja;
  - vrši i druge poslove za koje je ovlašten ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja;
  - predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu.

  U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Skupštine Udruženja, zamjenjuje ga zamjenik, sa svim pravima i dužnostima predsjednika Skupštine Udruženja.

   

   

  5.b - UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

  Član 28.

  Upravni odbor Udruženja je izvršni organ Udruženja, koji organizuje i usklađuje rad Udruženja između dvije sjednice Skupštine Udruženja, i sprovodi sve aktivnosti Udruženja u skladu sa programom, finansijskim planom i odlukama Skupštine.

   

  Član 29.

  Upravni odbor Udruženja ima 5 članova, koje imenuje Skupština Udruženja, na period od dvije (2) godine, s mogućnošću reizbora.

  Upravni odbor Udruženja bira predsjednika Upravnog odbora Udruženja i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Udruženja. Oni se biraju iz redova imenovanih članova Upravnog odbora Udruženja.

   

  Član 30.

  Upravni odbor Udruženja se sastaje prema potrebi, a najmanje 3 puta godišnje. Saziva ga predsjednik Upravnog odbora Udruženja ili, u njegovom odsustvu, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Udruženja, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice. U izuzetnim okolnostima, sjednica se može održati telefonski, izjašnjavanjem putem e-maila ili putem video linka.

   

  Član 31.

  Upravni odbor Udruženja vrši svoja prava i nadležnosti na osnovu ovog Statuta i drugih akata Udruženja:

  1. priprema sjednicu Skupštine;
  2. priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
  3. provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
  4. odlučuje o upotrebi (korištenju) sredstava Udruženja, u skladu sa finansijskim planom;
  5. utvrđuje polugodišnji i godišnji obračun o izvršenju godišnjeg plana aktivnosti;
  6. podnosi periodični ili godišnji izvještaj o svome radu Skupštini na usvajanje;
  7. imenuje i razrješava članove Žalbene komisije Udruženja;
  8. donosi odluke o nagradama i priznanjima;
  9. odlučuje o nabavci, prodaji i otpisivanju vrijednosti osnovnih sredstava;
  10. razmatra i odlučuje o prijedlozima i izvještajima koje podnosi Izvršni direktor;
  11. upravlja imovinom, u skladu sa članom 19. Zakona;
  12. imenuje i razrješava izvršnog direktora Udruženja;
  13. donosi odluku o otvaranju ureda i drugih organizacionih oblika van sjedišta Udruženja;
  14. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

   

  Član 32.

  Upravni odbor Udruženja može donijeti odluku o osnivanju različitih tijela i stručnih komisija unutar Udruženja, koje će djelovati u pravcu ostvarenja ciljeva Udruženja, kao i administrativno-tehničke službe za obavljanje operativnih tekućih poslova Udruženja.

   

  Član 33.

  Upravni odbor Udruženja može pravovaljano donositi i usvajati odluke kod prisustva natpolovične većine svih svojih članova. Odluke iz nadležnosti Upravnog odbora Udruženja se donose natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora Udruženja.

  Svi članovi Upravnog odbora Udruženja imaju pravo glasa, a izjašnjavanje na sjednici Upravnog odbora Udruženja je javno.

   

  Član 34.

  Član Upravnog odbora Udruženja može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata:

  - ako je član Upravnog odbora prestao biti član Udruženja;
  - na lični zahtjev;
  - ako neopravdano ne dođe na 3 sjednice zaredom;
  - ako svojim djelovanjem ruši ugled Udruženja;
  - u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja.

  O prestanku članstva raspravlja i odlučuje Upravni odbor Udruženja, a odluku potvrđuje Skupština Udruženja.

   

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA
  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA UDRUŽENJA

   

  Član 35.

  Predsjednik Upravnog odbora Udruženja ima dužnosti i obaveze:
  - saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje 1/3 svih članova Upravnog odbora;
  - rukovodi radom Upravnog odbora;
  - stara se o sprovođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine Udruženja;
  - naredbodavac je za izvršenje plana prihoda i rashoda Udruženja;
  - potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
  - samostalno ili preko članova Upravnog odbora ostvaruje neposredne kontakte sa svim subjektima koji mogu pružiti materijalnu i drugu pomoć Udruženju;
  - priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
  - vrši i druge poslove koje mu povjere Skupština i Upravni odbor Udruženja.

  Predsjednika u odsutnosti ili spriječenosti mijenja zamjenik predsjednika Upravnog odbora, sa istim nadležnostima koje ima i predsjednik Upravnog odbora.

   

  5.c – IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA

  Član 36.

  Udruženje ima Izvršnog direktora kojeg bira i razrješava Upravni odbor, na osnovu javnog konkursa, u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine i ovim Statutom.

  Osoba za obavljanje ovih poslova mora imati visoku stručnu spremu ili najmanje 15 godina profesionalnog iskustva u medijima, znati engleski jezik, te iskustvo koje odgovara ciljevima i djelatnostima Udruženjima.

  Izvršni direktor je odgovoran Upravnom odboru Udruženja i Skupštini Udruženja. Izvršni direktor se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme.

  Član 37.

  Izvršni direktor ima dužnosti i obaveze:

  - odgovara za organizaciju i vođenje Sekretarijata Udruženja, i vodi sve njegove materijalno-tehničke i administrativne poslove, prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta, s opisom poslova i zadataka
  - odgovorno i u skladu sa Zakonom sprovodi poslove Udruženja;
  - učestvuje u radu svih organa Udruženja;
  - predlaže Upravnom odboru Strategijski plan i plan aktivnosti za tekuću godinu i godišnji finansijski plan Udruženja;
  - poduzima mjere i aktivnosti za sprovođenje usvojenog godišnjeg plana, odluka i drugih akata donijetih na Skupštini i Upravnom odboru Udruženja;
  - podnosi godišnje i periodične izvještaje o svom radu Upravnom odboru Udruženja na usvajanje;
  - obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
  - zastupa Udruženje u pravnom prometu.

   

  Član 38.

  Izvršnom direktoru Udruženja prestaje radni odnos:

  - na lični zahtjev;
  - ako ne obavlja zadovoljavajuće poslove i zadatke koji su mu povjereni od Skupštine Udruženja i Upravnog odbora Udruženja;
  - u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

   

  Član 39.

  Odluku o razrješenju izvršnog direktora donosi Upravni odbor Udruženja.

   

  6 - ŽALBENA KOMISIJA

                                                                                                Član 40. 


  Unutar Udruženja djeluje savjetodavno tijelo Žalbena komisija, koju imenuje Upravni odbor Udruženja na osnovu prijava pristiglih na raspisani konkurs, na mandatni period od četiri (4) godine. Nakon isteka prvog mandata od četiri (4) godine, članovi Žalbene komisije mogu biti birani na još jedan uzastopni mandat. Osobe koje su bile članovi Žalbene komisije u dva mandata zaredom, mogu ponovo biti izabrani na ovo mjesto nakon pauze od četiri (4) godine Žalbenu komisiju čini devet (9) članova.

  Imenovana Žalbena komisija izglasava predsjedavajućeg Žalbene komisije i zamjenika predsjedavajućeg Žalbene komisije, iz reda izabranih članova Žalbene komisije, sa zadatkom vođenja sjednica Žalbene komisije.

   

  Član 41.

  Članovi Žalbene komisije ne mogu biti članovi Upravnog odbora Udruženja, političari, istaknuti stranački aktivisti, članovi stranačkih tijela ili aktivisti u izbornim štabovima u Bosni i Hercegovini.

   

  Član 42.

  Žalbena komisija ima obaveze i nadležnosti da:

  - razmatra žalbe javnosti na pisanje štampe i online medija u Bosni i Hercegovini;
  - razmatra rezultate monitoringa štampe i online medija;
  - prati primjenu i pokreće pitanja kršenja Kodeksa za štampu i online medije BiH u svim novinskim izdanjima i internet portalima u Bosni i Hercegovini;
  - javno reaguje na kršenje etičkih standarda novinarstva datih u Kodeksu za štampu i online medije BiH

   

  Član 43.

  Žalbena komisija Udruženja može pravovaljano donositi i usvajati odluke kod prisustva natpolovične većine svih članova Komisije. Svi članovi Komisije imaju pravo glasa, a izjašnjavanje je javno. Odluke se donose natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Žalbene komisije.

  Član 44.

  Žalbena komisija Udruženja se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta tokom godine.

  Precizniji način rada Žalbene komisije regulisan je posebnim Poslovnikom o radu Žalbene komisije, kojeg donosi Upravni odbor Udruženja, a potvrđuje ga Skupština Udruženja

   

  7 - IMOVINA UDRUŽENJA

  Član 45.

  Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, pokretna i nepokretna imovina.
  Pokretnu i nepokretnu imovinu čine osnovna sredstva i inventar.

  Član 46.

  Izvori prihoda Udruženja:

  - članarina;
  - subvencije od države;
  - donacije, pokroviteljstva, pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica domaćih i stranih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
  - kamate, zakupnina, honorari i slični izvori pasivnog prihoda, stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, kako je određeno Statutom;
  - drugi prihodi u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

  Visina i način plaćanja članarine, kao i način korištenja sredstava od članarine, reguliše se Odlukom o članarini, koju donosi Skupština Udruženja.

  Član 47.

  Za finansijsko-materijalno poslovanje Udruženja odgovoran je izvršni direktor Udruženja, koji podnosi izvještaj Upravnom odboru Udruženja. Upravni odbor Udruženja podnosi na usvajanje godišnji finansijski plan i izvještaj Skupštini Udruženja.
  Ukoliko se iz bilo kojeg razloga Skupština ne može sastati, privremeni finansijski plan i izvještaj usvaja Upravni odbor Udruženja.

  U skladu s finansijskim planom i programom rada, sredstva Udruženja se mogu koristiti samo u svrhu ostvarenja ciljeva Udruženja. 

  Član 48.

  U skladu sa ovim Statutom i Zakonom, Upravni odbor Udruženja je nadležan za ostvarivanje, korištenje i upotrebu sredstava Udruženja.
  Odluke o prihodima, rashodima, pokriću gubitaka i otpisu nenaplativih potraživanja donosi Upravni odbor Udruženja, u skladu sa finansijskim planom i programom Udruženja, a potvrđuje ih Skupština Udruženja.

   

  Član 49.

  Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Upravni odbor Udruženja, a potvrđuje Skupština Udruženja.

   

  Član 50.

  Licima na izabranim funkcijama u Udruženju i drugim licima može se odrediti odgovarajuća novčana naknada za pokriće troškova, koje imaju obavljanjem povjerenih poslova i zadataka.

  Odluku o naknadi iz prethodnog stava donosi Upravni odbor Udruženja.

   

  Član 51.

  Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sačinjava polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

  Nadzor nad korištenjem i raspolaganjem sredstava Udruženja vrši Skupština Udruženja.

   

  Član 52.

  Upravni odbor Udruženja može donijeti pravilnike i akte kojima bliže uređuje način sticanja i raspoređivanja sredstava.

   

  8 - SPAJANJE ILI PODJELA UDRUŽENJA

  Član 53.

  Udruženje se može spojiti s drugim Udruženjima ili podijeliti u druga Udruženja, u skladu sa Zakonom.

  Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruženja. Ovom odlukom se reguliše naziv i sjedište Udruženja, te podjela imovine, prava i obaveze, kao i druga statusna pitanja.

   

  9 - PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

  Član 54.

  Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

  Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Skupština Udruženja donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruženja.

  Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati 1/3 svih članova Udruženja ili Upravni odbor, i to u sljedećim slučajevima:

  1. ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana;
  2. ako je broj članova Udruženja smanjen ispod broja tri;
  3. u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

  Inicijativa za donošenje Odluke o prestanku rada Udruženja se podnosi Predsjedniku Skupštine Udruženja, koji priprema materijal za Skupštinu.

  Član 55.

  Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa odredbama čl. 51. i čl. 52. Zakona.

  Član 56.

  Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u zakonski utvrđenom roku.

   

  10 - RASPODJELA IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA

   

  Član 57.

  Istovremeno sa Odlukom o prestanku rada Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, s tim što je predhodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorene obaveze.

  Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

  Na osnovu odluke Skupštine Udruženja, preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz predhodnog stava, će se dodijeliti drugom udruženju koje ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti/koje obavlja istu ili sličnu djelatnost.

   

  11 - JAVNOST RADA

  Član 58.

  Rad svih organa Udruženja je javan. Javnost rada se ostvaruje neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja.

  Član 59.

  O stavovima, zaključcima i poslovnim odlukama Udruženja, javnost se redovno informiše putem saopštenja za javnost, web-stranice www.vzs.ba, Facebook stranice http://www.facebook.com/VijeceZaStampuBiH, Twitter naloga https://twitter.com/vzsubih i Instagram profila https://www.instagram.com/vzsubih/?hl=hr a članovi Udruženja putem biltena, telefona, e-mail adrese ili pošte poslate na ličnu adresu člana.

  Svaki član Udruženja ima pravo usmeno ili pismeno postaviti upit u pogledu bilo kojeg zaključka, donesene odluke ili segmenta rada Udruženja, te na svoj upit dobiti pravovaljani odgovor, u najkraćem roku.

  Za javnost rada Udruženja odgovoran je Sekretarijat Udruženja. Sekretarijat Udruženja obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja.

   

  12 - STATUTARNA I DRUGA PITANJA UDRUŽENJA

  Član 60.

  Osnovni i opći akt Udruženja je Statut Udruženja.
  Udruženje može donositi i druge opće akte: pravilnike, odluke i poslovnike.
  Opći akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

  Član 61.

  Izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština Udruženja, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Udruženja.

  Inicijativu za izmjene i dopune Statuta Udruženja mogu podnijeti 2/3 od ukupnog broja članova Udruženja. Inicijativa se upućuje Upravnom odboru Udruženja, koji priprema prijedlog za izmjene i dopune Statuta za Skupštinu. Konačne izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština Udruženja.

   

  13 - PEČAT UDRUŽENJA I ZAŠTITNI ZNAK UDRUŽENJA

   

  Član 62.

  Udruženje ima pečat okruglog oblika prečnika 4 cm, sa polukružno ispisanim tekstom: 'Vijeće za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini', 'Press and Online Media Council in Bosnia and Herzegovina' i Sarajevo. U sredini je zaštitni znak Udruženja.


  Član 63.

  Upotreba, pohranjivanje i uništenje pečata Udruženja reguliše se posebnom instrukcijom Upravnog odbora Udruženja, o čijem se sprovođenju brine izvršni direktor Udruženja.

  Član 64.

  Udruženje ima svoj zaštitni znak. Znak Udruženja je kružnog oblika. Pozadina loga je tamne bordo boje, uokvirena u tanki rub oker boje. U sredini loga je vertikalno postavljena glava naliv-pera, čija je desna strana žute boje, a lijeva boje hrđe. U bazi naliv-pera su otvorene stranice novina blijede oker boje. Iznad, u vrhu loga su tri horizontalne linije koje označavaju wi-fi. Linije su blijede oker boje, blago zakrivljene prema dole i različitih veličina. Najkraća linija je na dnu, a najduža na vrhu.

   

  14. – NAČIN ZASTUPANJA I PREDSTAVLJANJA UDRUŽENJA

   

  Član 65.

  U pravnom prometu Udruženje predstavljaju i zastupaju izvršni direktor i predsjednik Skupštine Udruženja, u okviru svojih ovlaštenja datih ovim Statutom i Zakonom. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Skupštine Udruženja, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Skupštine Udruženja.

  Član 66.

  U postupcima u kojima Udruženje sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, predsjednik Skupštine Udruženja može dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

   

  15 - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  Član 67.

  Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini, broj: 243-02/14, usvojen na Skupštini Udruženja održanoj dana 21. 7. 2014.

  Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivaće se od dana upisa u Registar udruženja kod nadležnog ministarstva.

  Član 68.

  Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruženja.

   

  Broj: 81-02/20
  Sarajevo, 19. 6. 2020.  Predsjednica Skupštine Udruženja:

  Vildana Selimbegović

   

   

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.