Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Prijedlog dopune Kodeksa za štampu i Preporuka za izvještače sa sudova u BiH

  Dopuna Kodeksa za štampu i Preporuke za izvještače sa sudova u BiH
  poslate urednicima medija i Udruženjima/Udrugama novinara na uvid i komentare


  Vijeće za štampu je, na posljednjoj sjednici usvojilo final prijedloga dopune Člana 10 Kodeksa za štampu kao i Preporuke za medijske izvještače sa Sudova u BiH, te ih poslao svim urednicima medija, kao i članovima Udruženja/Udruga novinara u BiH na uvid i komentare.

  Prijedlog dopune Člana 10 (Osobe optužene za krivična djela) Kodeksa za štampu se odnosi na optužene ratni/e zločin/e. Ovome je predhodila inicijativa novinara-izvještača sa sudova, koji su, uz potporu Konrad Adenauer fondacije, organizirali sastanke i diskusiju s Vijećem za štampu, Regulatornom agencijom za komunikacije i predstavnicima Udruženja/Udruga novinara. Prezentirana je potreba da se formuliraju Preporuke za izvještače sa sudova u BiH, posebno sa Suda za ratne zločine u BiH, te dat prijedlog dopune postojećeg Člana 10 Kodeksa za štampu, o tretiranju optuženih za ratni/e zločin/e u novinarskim izvještajima.

  Komentari urednika medija i članova Udruženja/Udruga novinara u BiH o ovim pitanjima, veoma su bitna za konačno usvajanje Preporuka i dopune Kodeksa za štampu.


  DOPUNA KODEKSA ZA ŠTAMPU BIH
  ČLAN 10 - Osobe optužene za krivična djela

  Član 10a - Osobe optužene za ratni/e zločin/e: Novine i periodična izdanja neće nikoga tretirati kao ratnog zločinca prije nego je donesena sudska presuda koja to potvrđuje. Do donošenja pravomoćne presude, štampa će takve osobe tretirati kao osumnjičene i/li optužene za ratni/e zločin/e.


  PREPORUKE ZA MEDIJSKE IZVJEŠTAČE SA SUDOVA
  u izvještavanju o istragam i sudskim procesima

  Javnost ima pravo dobiti pravovaljanu informaciju o aktivnostima sudova.
  Izvještavanje o krivičnim postupcima čini primjenu Krivičnog zakona i funkciju sudova vidljivim, te osigurava javnosti uvid u rad pravosudnog sistema.

  U cilju što profesionalnijeg izvještavanja o istragama i sudskim procesima, ovim se  preporukama izvještači sa sudova podsjećaju

  DA..

  1. .. pažljivo i s osjetljivošću izvještavaju o istragama i sudskim predmetima o krivičnim djelima, krivičnom gonjenju i sudskim presudama

  2. .. profesionalno, objektivno, blagovremeno, tačno i nepristrasno izvještavaju o krivičnim postupcima i radu sudova, poštujući etičke standarde propisane Kodeksom za štampu BiH, te poznavajući pravila i legislativu sudova u BiH, pred kojima se postupci odvijaju

  3. ..imaju na umu pravnu odrednicu da je svaka osoba nevina sve dok sud ne dokaže krivicu i donese pravosnažnu odluku, čak i ako je sama osoba priznala učinjeno djelo i/li u slučajevima kada javnost smatra da je optuženi ili osumnjičeni kriv i prije donošenja pravosnažne presude

  4. ..su izvještaji s prejudiciranim prikazima i navodima bez osnova, narušavanje ustavno zagarantiranih ljudskih prava, koja se odnose i na optužene i/li osumnjičene za krivična djela

  5. .. se svojim izvještajima i objavljenim informacijama ne smiju miješati, niti ugroziti provedbu pravde u tekućim procesima, kao ni uticati na ishod suđenja i donošenje konačne presude

  6. ..ako su u svojim objavljenim izvještajima, već imenovali osumnjičenu i/li optuženu osobu za krivična djela, ili je identificirali na bilo koji način na koji bi mogla biti prepoznata od javnosti, obavezni štampati informaciju o odbacivanju optužbe i/li prekidu suđenja, ako do toga dođe

  7. ..neće objavljivati imena žrtava seksualnog i drugih nasilja, te samoubistava, niti će objavljivati materijale koji mogu doprinijeti identifikaciji žrtava, osim u slučajevima kada to žrtva nasilja i/li obitelj žrtve samoubistva dozvoli, i ako pozivanje na njih nije neophodno za istragu

  8. ..će općenito izbjegavati imenovanje rodbine ili prijatelja osoba osumnjičenih ili optuženih za krivična djela, osim ako pozivanje na njih nije neophodno za potpuno, pravično i tačno izvještavanje o krivičnom djelu ili sudskom procesu

  9. ..pokažu poseban oprez i osjetljivost kod izvještavanja o istragama i krivičnom postupku protiv maloljetnih osoba, imajući u vidu budućnost tih osoba, kao i posebnu pažnju i osjetljivost kod maloljetnih žrtava krivičnih djela

  10. ..izvještaji sa suđenja budu profesionalni, oslobođeni jakih izljeva emocija, kojima se može posredno uticati na javnost

  11. ..u svojim izvještajima ne potiču na nacionalnu, vjersku, etničku i rasnu netrpeljivost i mržnju, niti diskriminaciju bilo koje vrste na osnovu spola, roda, spolnog i rodnog identiteta i seksualne orijentacije, te fizičke ili mentalne bolesti ili onesposobljenosti

  12. ..profesionalno izvještavanje isključuje selektivni pristup informacija, koji bi mogao uticati na pogrešno tumačenje istine ili tok sudskog procesa

  13. ..pažljivo izvještavaju o «procesu u toku», kako ne bi svojim izvještajima ometali proceduru u vrijeme žalbenog roka. «Proces u toku» je vrijeme trajanja sudskog procesa koji se ne zaključuje prije žalbenih saslušanja, tj. do isteka žalbenog roka

  14. ..što bolje usvoje i koriste pravnu terminologiju, u cilju razumijevanja sudskog postupka i tačnog izvještavanja o tome postupku

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.