Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Odluke sa devetog redovnog sastanka Vijeća za štampu u BiH - Neum, 05.09.2003.

  05.09.2003.

   

   

  Odluke sa devetog redovnog sastanka Vijeća održanog 5. septembra 2003. u Neumu


  Vijeće za štampu BiH, je na svojoj devetoj redovnoj sjednici održanoj 5. septembra 2003 u Neumu donijelo slijedeće odluke na dostavljene žalbe.

  Vijeće za štampu želi da bh. javnost, kao i štampu BiH upozna sa ovim odlukama.

  Vijeće je raspravljalo o šest primljenih žalbi. Donešene su slijedeće odluke:

  1. Vijeće za štampu u slučaju žalbe gosp. Envera Bećirovića, direktora Prominvest d.o.d. Konjic na tekst pod naslovom “Ćamil Imamović tvrdi da je njegovu majku fizički napao direktor Prominvesta”, objavljen u listu “Dnevni avazu” jednoglasno je donijelo slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

  Vijeće za štampu smatra da je list Dnevni Avaz objavljivanjem demantija gosp. Bećirovića ispoštovao Kodeks za štampu, tj. njegov član 7. koji definira obavezu objavljivanja dostavljenog odgovora.

  Vijeće za štampu BiH također smatra da urednik ima pravo da odluči na kojem će mjestu u novinama objaviti tekst demantija, uvažavajući osnovnu potrebu da objavljivanje ovakvog demantija bude jasno istaknuto na mjestu kojem čitaoci daju dužnu pažnju.

  2. Vijeće za štampu u slučaju žalbe gosp. Kabaša Krasnićija, vlasnika hotela “Dardanija” na tekstove objavljene u listu “Oslobođenje” je donijelo jednoglasno slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

  Obzirom da se podnosilac žalbe već pozvao na zakonske mjere protiv “Oslobođenja”, Vijeće za štampu smatra da bi donošenje bilo kakve odluke, u ovom trenutku, moglo uticati na odluku suda. Vijeće za štampu, u skladu sa odredbama Žalbene procedure nema pravo da mjenja sudske instance, stoga i ne razmatra žalbe koje su već predmet sudske prakse, izuzev sa aspekta eventualnog kršenja Kodeksa za štampu.

  Stoga, Vijeće za štampu smatra da je redakcija “Oslobođenja” ispoštovala odredbe člana 7. (Pravo na odgovor) Kodeksa za štampu time što je dala podnosiocu žalbe priliku da u više navrata iznese svoj stav.

  3. Vijeće za štampu u slučaju žalbe gosp. Nasera Islamovića na tekst pod naslovom “Tito uznemirava susjede”, objavljen u listu “Dnevni avaz”, je donijelo slijedeću odluku: Žalba se prihvata.

  Vijeće za štampu smatra da je prekršen član 7. Kodeksa za štampu (Mogućnost odgovora) u kojem stoji: “..ukoliko je ikako moguće, biće stavljena na raspolaganje mogućnost neposrednog odgovora u istom izdanju publikacije u kojem je i optužba”. Vijeće za štampu je mišljenja da demanti gosp. Islamovića treba biti objavljen u “Dnevnom avazu” kako bi se javnost upoznala sa drugom stranom priče, čime bi se omogućilo blagovremeno i pravedno donošenje suda javnosti.

  4. Vijeće za štampu u slučaju žalbe gosp. Hilme Selimovića, direktora preduzeća “Sarajevska pivara”d.d., zastupanog od strane advokata gosp. Nikice Gržića, na tekstove objavljene u listu “Dnevni avaz” i magazinu “Express” je donijelo jednoglasno slijedeću odluku: Odbacuje se žalba na kršenje članova 2. (Urednička odgovornost), 3. (Huškanje), 5. (Tačnost i fer izvještavanje), 6. (Komentar, pretpostavka i činjenica) i 15. (Interes javnosti).

  Prihvata se žalba na kršenje člana 7. (Pravo na odgovor) Kodeksa za štampu.

  Obzirom da se podosilac žalbe već pozvao na zakonske mjere protiv publikacije u pitanju i da je sud već donio odluku zabrane daljeg pisanja redakciji “Dnevnog avaza” o podnosiocu žalbe, Vijeće za štampu smatra da bi donošenjem odluke o kršenju članova 2,3,5,6 i 15 na sebe preuzelo ulogu koju već ima sud u donošenju odluke o ispravnosti navoda.

  Vijeće za štampu, u skladu sa odredbama Žalbene procedure nema pravo da mjenja sudske instance, stoga i ne razmatra žalbe koje su već predmet sudske prakse, izuzev sa aspekta eventualnog kršenja Kodeksa za štampu. Prema tome, na osnovu dostavljene dokumentacije, Vijeće za štampu može utvrditi kršenje odredbi člana 7. Kodeksa za štampu obzirom da podnosiocu žalbe nije pružena prilika da prezentira svoj stav.

  5. Vijeće za štampu u slučaju žalbe gosp. Mustafe Alagića, direktora preduzeća “Sarajevo Publishing” na tekstove objavljene u listu “Dnevni avaz”, je donijelo jednoglasno slijedeću odluku: Žalba se odbacuje.

  Vijeće za štampu smatra da je list “Dnevni avaz” objavljivanjem stavova gosp. Alagića u tri od dva teksta na koje je podnosilac žalbe uložio prigovor, ispoštovao odredbe člana 7. Kodeksa za štampu.

  U vezi sa navodima podnosioca žalbe o kršenju člana 2. Kodeksa za štampu (Urednička odgovornost), Vijeće za štampu smatra da nije došlo do kršenja ovog člana obzirom da se u članku dala prilika svim stranama u sporu da prezentira svoje viđenje cijelog slučaja.

  Vijeće za štampu će svoj slijedeći sastanak održati u novembru u Banja Luci.

  Detaljnije informacije o svakom pojedinačnom slučaju možete dobiti u sekretarijatu Vijeća za štampu (Dženetića čikma 2, Sarajevo; tel/fax: 033 272-270/271) odnosno na web-strani Vijeća za štampu www.vzs.ba

  -kraj-

  Sekretarijat Vijeća za štampu

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.