Dopuna Kodeksa za štampu BiH, 24. avgust 2006.

Štampa

24.08.2006.

DOPUNA KODEKSA ZA ŠTAMPU BIH

Vijeće-Savjet za štampu BiH je na redovnoj sjednici održanoj 24. augusta razmatralo prijedlog dopune Kodeksa za štampu koji se odnosi na tretiranje rodno osjetljivih pitanja u štampanim medijima.

Predložene dopune su usvojene u slijedećoj formi:

Dopuna br. 1:

Opće odredbe, Član 1

Štampani mediji će se pridržavati standarda ljudskih prava definiranih u međunarodnim i bosansko-hercegovačkim aktima o ljudskim pravima:

Štampani mediji će razvijati svijest o ravnopravnosti spolova i poštivanja osobnosti kao integralnog dijela ljudskih  prava.

Dopuna 2:  Član 4a

Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti

Novine i periodična izdanje će izbjegavati direktne ili indirektne komentare kojima osobe stavljaju u neravnopravan položaj ili ih diskriminiraju na osnovu njihovoga spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i seksualne orijentacije.