Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  PREPORUKE ZA MEDIJE - Rodni sadržaji u medijima - Sarajevo,24. avgust 2006.

  24.08.2006.

   

  Vijeće-Savjet za štampu BiH i Udruženje/Udruga BH novinara su, u suradnji sa novinarskim udruženjima u BiH, Udruženjem Q, Gender centrom RS, Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Gender centrom Federacije BiH, u periodu juni-august 2006. razmatrali i definirali Preporuke za medije o tretiranju rodnih sadržaja u redovnom novinarskom izvještavanju i informiranju javnosti.

  Preporuke za medije usvojene su na sjednici Vijeća-Savjeta za štampu 24.8.2006.

  Usvajanju su predhodile aktivnosti u okviru UNDP/CIDA Projekta, Seminara o upotrebi rodno senzitivnog jezika u medijima, održanog u junu mjesecu o.g. u Neumu, uz učešće novinara i predstavnika Gender cenatra, te rasprava o dopunama Kodeksa za štampu u
  namjeri preciziranja tretiranja rodnih sadržaja u Članovima postojećeg Kodeksa za štampane medije.


  Sekretarijat Vijeća-Savjeta za štampu BiH

  Sarajevo, 24.08.2006.


  PREPORUKE ZA MEDIJE

  Na osnovi općeprihvaćenih etičkih i profesionalnih standarda novinarstva, te Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (CEDAW), Pekinške deklaracije i platforme za akciju, Deklaracije o ravnopravnosti žena i muškaraca Vijeća Europe, Aneksa 1 Daytonskog mirovnog sporazuma, EU Gender Mape puta  i Geder akcionog plana BiH

  VIJEĆE-SAVJET ZA ŠTAMPU BiH i UDRUŽENJE/UDRUGA »BH NOVINARI»

  usvojili su

  P   R   E   P  O   R   U  K  E   

  O

  «TRETIRANJU RODNIH SADRŽAJ I UPOTREBI RODNO OSJETLJIVOG JEZIKA U MEDIJIMA BOSNE I HERCEGOVINE »

  Urednici i urednički kolegiji štampanih i elektronskih medija u BiH
  će kroz uređivačku politiku nastojati osigurati poštivanje ravnopravnosti na osnovu
  spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i seksualne orijentacije, kroz:

  1. prikazivanje pozitivnih primjera nediskriminacije i poštivanja ljudskih prava u javnoj i privatnoj sferi života

  2. prikazivanje svih osoba na ravnopravan i nestereotipan način, s punim poštivanjem njihove osobnosti i ljudskog dostojanstva

  3. podizanje svijesti o ravnopravnom učešću žena i muškaraca u ekonomskom i društvenom razvoju

  4. eliminiranje seksizma, rodofobije, homofobije, bifobije, transfobije i drugih predrasuda i stereotipa u medijskom jeziku

  5. upotrebu rodno osjetljivog jezika  prilikom označavanja  funkcija, zvanja i titula osoba o kojima  se piše

  6. podizanje svijesti javnosti o problemu seksualnog nasilja, incesta, porodičnog nasilja, ekonomskog nasilja, trgovine ljudskim bićima i posljedicama toga nasilja na žrtve i društvo u cjelini

  7. podizanje svijesti javnosti o prisutnosti različitih oblika nasilja na osnovu spola, roda i seksualne orijentacije, te pogubnoga uticaja toga nasilja na žrtve

  8. edukaciju novinara i novinarki o ravnopravnosti na osnovu spola, roda, spolnog identiteta, rodnog identiteta, rodnoga izražavanja, seksualne orijentacije, te o upotrebi rodno osjetljivog jezika u svakodnevnoj novinarskoj praksi

  9. promoviranje ravnopranog učešća i zastupljenosti osoba različitih spolnih i rodnih  identiteta na pozicijama odlučivanja u medijima, naročito u upravljačkim, programskim i regulatornim tijelima


  Vijeće-Savjet za štampu BiH

  Upravni odbor Udruženja/Udruge «BH novinari»

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.