Održana zimska medijska škola za studente novinarstva iz Bosne i Hercegovine - Sarajevo, 14-19. decembar 2009.

Štampa
ZIMSKA_MEDIJSKA_KOLA_ZA_STUDENTE_NOVINARSTVA_IZ_BOSNE_I_HERCEGOVINE
14.12.2009.
ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla
Sarajevo, 14-19. decembra 2009 - hotel Europa


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je održalo četvrtu po redu Zimsku školu za studente novinarstva za 38 studenata sa četiri fakulteta novinarstva koji djeluju u Mostaru, Tuzli, Sarajevu i Banja Luci. Škola novinarstva je održana u Sarajevu u hotelu “Evropa”, u periodu od 14. do 19. decembra 2009. godine.

Pored mogućnosti za druženje sa kolegama sa različitih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, studenti su imali priliku steći nova znanja o etici i profesionalnim standardima novinarstva kroz primjenu medijske samoregulacije u BiH i u Europi, zatim o slobodi uredničke politike i odgovornosti novinarskog izvještavanja. Studenti su također imali priliku da saznaju mnogo više o odnosu novinarstva i novih medija. Održana su predavanja o tretiranju rodnih sadržaja i upotrebi rodno osjetljivog jezika u medijima, te o izvještavanju medija o sudskim predmetima koji se tiču ratnih zločina. Kroz interesantna predavanja domaćih i inostranih predavača, te posebno kroz praktične vježbe primjene novinarske etike po uzoru na rad Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, studenti su imali priliku primjeniti stečeno znanje o medijskoj samoregulaciji na konkretnim primjerima iz novinarske prakse. Ocjena većine studenata je da su upravo ovi primjeri najbolji način za učenje, jer budućim novinarima, na zanimljiv način, pružaju jasnu predodžbu o izazovima koji ih čekaju u budućem radu.
Predavači na Školi etike novinarstva za studente iz BiH, bili su novinari i experti za samoregulaciju iz BiH i Europe, između ostalih,  studentima su svoja vlastita iskustva prezentovali: gđa Vildana Selimbegović, glavna i odgovorna urednica lista „Oslobođenje“, g. Flip Voets, Ombudsman za medije i generelni sekretar Flamanskog Vijeća za štampu Belgije, g. Manfred Protze, novinar agencije „dpa“ i glasnogovornik Vijeća za štampu Njemačke, g. Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH i g. Fuad Kovačević, član Žalbene komisije Vijeća Za Štampu u BiH.
Zanimljivo predavanje o izvještavanju sa sudova i izvještavanju o rodnim sadržajima održale su predavačice gđica Merima Husejnović, izvještač sa suda BiH, novinarka BIRN-a- Balkanska istraživačka mreža, gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH i prof.dr. Nada Ler-Sofronić, direktorica centra „Žena i društvo“ i članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH. Gđa Sandra Kasalo - Fazlić, menadžerica za poslove korporacije i komunikaciju JTI kompanije u BiH je održala predavanje na temu "Etika izvještavanja o korporacijama".

Održavanje Škole omogućile Njemačka ambasada u Sarajevu, organizacija NED- National Endowment for Democracy i JTI kompanija.PROGRAM

ZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA
ZA STUDENTE NOVINARSTVA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

Mostar, Banja Luka, Sarajevo, Tuzla
Sarajevo, 14-19. decembra 2009 - hotel Europa


PROGRAM:

Sloboda uredničke politike i odgovornost novinskog izvještavanja:

Kodeks za štampu u svakodnevnoj uredničkoj praksi
Etika kao zaštita novinarske profesije i zaštita novinara - je li teorija u skladu s praksom?

Novinarstvo i novi mediji:
Novine i emitiranje na internetu; novinske stranice, e-zine, Weblog; Podcast, videocast, RSS-feed

Primjeri iz prakse i Praktični zadaci:
Transformisanje pravila i vodiča u najbolju praksu, rasprava o stvarnim žalbama građana na pisanje štampe - Iskustva Vijeća za štampu iz BiH, Njemačke i Belgije

Etika izvještavanja o korporacijama:
Istraživanje, izvještavanje i etika ponašanja

Medijska samoregulacija u BiH i Europi :
Ideja u progresu – Vijeća za štampu u Europi
AIPCE – Alijansa nezavisnih Vijeća za štampu Europe
Ombudsman za medije:
Etički novinarski standardi; zašto novinar mora biti profesionalan i etičan

Preporuke za medije:
Izvještavanje sa sudova u Bosni i Hercegovini
Izvještavanje o rodnim sadržajima

Mediji i Gender:
Zašto je važno pitanje poštivanja roda i rodnih različitosti
Složeno sociološko pitanje s dugoročnim posljedicama u odnosu na način tretiranja

Dodjela Certifikata i ZabavaZIMSKA MEDIJSKA ŠKOLA ZA STUDENTE NOVINARSTVA
IZ BOSNE I HERCEGOVINE

14-19. decembra/prosinca 2009. - hotel Europa, Sarajevo
studenti novinarstva iz Mostara, Sarajeva, Tuzle i Banja LukePONEDJELJAK, 14.12.2009
Dolazak studenata u večernjim satima. Smještaj u hotelu Europa, Sarajevo
20.00 Sastanak svih učesnika u lobiju hotela, odlazak na večeru


UTORAK, 15.12.2009

09.00 Otvaranje Škole: Pozdravni govor
gđa Sandra KASALO-FAZLIĆ, menadžerica za poslove korporacije i komunikaciju JTI
kompanije u BiH

Uvod u Program Škole: Etika kao zaštita nvoinarske profesije i novinara
Kodeks za štampu BiH i Kodeks za uređivanje rtv programa; Samoregulacija i Regulacija medija;
Medijska legislativa i mehanizmi zaštite novinara

Uvodničarka: gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH

10.15 PRVA SESIJA: Novinski urednik - sloboda uredničke politike i odgovornost
novinskog izvještavanja

Kodeks za štampu u svakodnevnoj uredničkoj praksi
Etika kao zaštita novinarske profesije i zaštita novinara, je li teorija u skladu s praksom?

Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»

11.00 Pauza

11.20 Nastavak Prve sesije: Novinski urednik

Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»
Praktični zadaci za poslijepodnevni rad

13.00 RUČAK


14.15 Nastavak Prve sesije: Praktični zadaci

Realizacija i Prezentacija zadataka
Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»
15.45 PAUZA

16.10 Nastavak Prve sesije: Praktični zadaci
Analiza zadataka, učenje na greškama – gdje smo griješili i zašto?

Predavač: gđa Vildana SELIMBEGOVIĆ, gl. odg. urednica lista «Oslobođenje»

17.30
Kraj prvog radnog dana


19.00 Za studente koji borave u hotelu: Sastanak u lobiju hotela za odlazak na
VEČERU


Slobodno vrijeme: Izlaz dozvoljen max. do 22.00 jer... sutradan se opet radi!


SRIJEDA, 16.12.2009

09.00 DRUGA SESIJA: Novinarstvo i novi mediji,
Novine i emitiranje na internetu;

novinske stranice, e-zine, Weblog; Podcast, videocast, RSS-feed
Novinarstvo i novi mediji

Predavač: g. Flip VOETS, Ombudsman za medije i gen. sekretar Flamanskog Vijeća za
štampu Belgije

10.30 PAUZA


10.50 TREĆA SESIJA:
Etika izvještavanja i prepoznavanje grešaka, iskustva iz Europe i iz BiH

Praktični zadaci, primjeri iz prakse: Transformisanje apstraktnih pravila i vodiča u praksu
putem rasprave o stvarnim, najnovijim žalbama građana na pisanje štampe

Predavač: g. Manfred PROTZE, novinar agencije «dpa» i glasnogovornik Vijeća za štampu
Njemačke
Praktični zadaci za grupni rad u pauzi

13.00 RUČAK i rad na zadacima

14.30 Nastavak Treće sesije: Praktični zadaci

Prezentacija rezultata praktičnih radova grupa i Analiza vježbi

Predavači: član Žalbene komisije Vijeća za štampu i g. Manfred PROTZE, novinar agencije
«dpa» i glasnogovornik Vijeća za štampu Njemačke

PAUZA po dogovoru s predavačima

17.30 Kraj drugog radnog dana

19.00 Za studente koji borave u hotelu: Sastanak u lobiju hotela za odlazak na
VEČERU

Izlaz dozvoljen max. do 22.00 jer... sutradan se opet radi!ČETVRTAK, 17.12.2008.

09.00 Otvaranje dana /podsjećanje na rad od predhodnog dana

09.10 ČETVRTA SESIJA: Medijska samoregulacija u Europi i svijetu,
Samoregulacija

i sloboda medija, europska iskustva - ideja u progresu; Vijeća za štampu u Europi; AIPCE,
Alijansa nezavisnih Vijeća za štampu Europe; Sloboda novinarskog ivještavanja – da li
demokracija garantira i apsolutnu slobodu govora medija?
Medijska samoregulacija u Europi

Predavač: g. Flip VOETS, Media Ombudsman i gen. sekretar Flamanskog Vijeća za štampu
Belgije

10.30 PAUZA

10.50 PETA SESIJA: Preporuke za medije - Preporuke za medijske izvještače sa sudova u
Bosni i Hercegovini

Predavačica: gđica Merima HUSEJNOVIĆ, izvještač sa suda BiH, novinarka BIRN –
Balkanska istraživačka mreža

12.30 RUČAK13.45 PETA SESIJA - KVIZ ZNANJA: Etika i etički principi u novinarstvu
Podjela grupa, Pojašnjenje rada, Izvlačenje pitanja iz određene oblasti

Predavači-žiri: g. Fuad KOVAČEVIĆ, član Žalbene komisije VZŠ u BiH i g. Manfred
PROTZE, novinar agencije «dpa» i glasnogovornik VZŠ Njemačke, g. Flip
VOETS, Media Ombudsman i gen. sekretar Flamanskog VZŠ Belgije

14.15 REALIZACIJA KVIZA ZNANJA:
Kviz se realizira u kontinuitetu, kao da je u pitanju

živi TV program

15.45 Završetak KVIZa

PAUZA

16.10 Nastavak Pete sesije: Analiza rada u toku Kviza i pojašnjenje grešaka - učenje na
greškama, pitanja i odgovori; Proglašenje pobjednika Kviza

Predavači-žiri: g. Fuad KOVAČEVIĆ, član Žalbene komisije VZŠ u BiH i g. Manfred
PROTZE, novinar agencije «dpa» i glasnogovornik VZŠ Njemačke, Media
Ombudsman i gen. sekretar Flamanskog VZŠ Belgije

17.30 Kraj trećeg radnog dana

19.00
Za studente koji borave u hotelu: Sastanak u lobiju hotela za odlazak na
VEČERU

Izlaz dozvoljen max. do 22.00 jer... sutradan se opet radi!

PETAK, 18.12.2008.

09.00 Otvaranje dana /podsjećanje na rad od predhodnog dana

09.10 ŠESTA SESIJA: Etika izvještavanja o korporacijama

Istraživanje, izvještavanje i etika ponašanja

Predavač: gđa Sandra KASALO-FAZLIĆ, menadžerica za poslove korporacije i
komunikaciju JTI kompanije u BiH

10.30 PAUZA
11.00 SEDMA SESIJA: Institucija Medija Ombudsmana
Etički novinarski standardi; zašto novinar mora biti profesionalan i etičan

Predavač: g. Mehmed HALILOVIĆ, zamjenik Ombudsmana za medije FBiH

12.30 RUČAK

13.45 OSMA SESIJA: Mediji i Gender
Preporuke za medije - Preporuke za tretiranje gender sadržaja u medijima

Zašto je važno pitanje poštivanja roda i rodnih različitosti - Da li je to samo odnos
spolova ili puno složenije sociološko pitanje s dugoročnim posljedicama, u odnosu na način
tretiranja?

Predavačice: gđa Ljiljana ZUROVAC, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH
gđa Nada LER-SOFRONIĆ, prof.dr, Direktorica centra „Žena i društvo“, i
članica Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH

Pauza po dogovoru

16.00 Kraj četvrtog radnog dana – KRAJ ZIMSKE ŠKOLE MEDIJSKE ETIKE 2009.

19.30 GALA VEČER: DODJELA CERTIFIKATA I ZABAVA DO PONOĆI...
SUBOTA, 19.12.2009.

Odlazak učesnika tokom prijepodneva.