Seminar i Okrugli sto "Zaštita profesionalnih etičkih standarda u online medijima" - Neum,mart 2011.

Štampa
30.03.2011

VIJEĆE ZA ŠTAMPU U BOSNI I HERCEGOVINI

Seminar i Okrugli sto
ZAŠTITA PROFESIONALNIH ETIČKIH STADNARDA U ON-LINE MEDIJIMA”

Razmotreni osnovni principi medijske samoregulacije za sadržaje on-line medija
Imenovana Radna grupa za unapređenje Kodeksa za štampu BiH u odnosu na on-line medije

Neum, mart 2011.


Ekipa Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini je realizirala Seminar i Okrugli sto u martu 2011. godine u Neumu, o osnovama medijske samoregulacije za sadržaje on-line medija i unaprijeđenju Kodeksa za štampu BiH u odnosu na on-line medije. Učesnici su bili novinari i urednici on-line i štampanih medija, predstavnici Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, te gosti iz BiH i inostranstva.

Bila je to prilika za razgovor o bitnim karakteristikama on-line novinarstva i problemima sa kojima se novinari i urednici on-line medija susreću u svakodnevnom radu, te o etici i problemima interveniranja kod komentara posjetitelja. Potreba za uređenjem ovog medijskog prostora je evidentna, pogotovu što je u BiH sve veći broj posjetitelja novinskih portala i njihova popularnost raste iz dana u dan.

Predstavnik KAS Media Programa, pokrovitelja Seminara, g. Matthias Barner, bio je uvodničar i specijalni gost Vijeća za štampu u BiH. Glavni predavač tokom ovog trodnevnog skupa bio je g. Flip Voets, Ombudsman za medije i generalni sekretar Flamanskog Vijeća za štampu Belgije, također, univerzitetski predavač za etiku novinarstva medija. G. Voets je učesnicima prenio iskustva zemalja koje su već krenule koracima uspostave samoregulacije u on-line medijima. Prezentirani su načini na koji on-line mediji mogu osigurati interaktivnost sa korisnicima, bez ugrožavanja slobode govora i bez narušavanja profesionalnog medijskog izvještavanja. Pored sadržaja koje kreiraju sami korisnici, poput komentara, foruma i sl., novinari on-line medija moraju voditi računa da brzina plasiranja informacija, koja je karakteristika on-line medija, ne bude razlog za nepoštivanje osnovih novinarskih etičkih pravila.

Naznačeno je da primjenom samoregulacije, novinari on-line medija ne samo da štite sebe od eventualnih tužbi po kleveti, već time pokazuju svoju opredjeljenost ka profesionalnom i odgovornom novinarskom izvještavanju, koje će i čitatelji i oglašivači znati prepoznati. Uključivanje novinskih portala u sistem samoregulacije Vijeća za štampu u BiH je važan korak, preporučen od Vijeća Europe i blagovremeno prepoznat i u Bosni i Hercegovini kao najbolji način uređivanja on-line medijskog prostora.

Djelovanje on-line medija, okupljenih u okviru samoregulacijskog tijela, za prednost ima ne samo mogućnost stalne komunikacije i razmjene ideja i rješavanja problema, već i zajedničko nastupanje prema određenim strukturama vlasti u smislu izmjene postojećih pravila, kao npr. izmjene pravila objavljivanja javnih tendera isključivo u štampanim medijima.

Okrugli sto o etici i podizanju standarda izvještavanja u on-line medijima, bio je nastavak diskusija predhodna dva dana seminara. Istaknuto je da je najbolji način zaštite novinara u on-line medijima, jednako kao i u svim drugim medijima: profesionalno izvještavanje, omogućavanje odgovora svim stranama, provjeravanje izvora, odvajanje komentara, pretpostavki i činjenica, poštivanje postojećih evropskih standarda novinarske prakse sadržanih u Kodeksu za štampu BiH. U skladu s tim, Vijeće za štampu u BiH bit će među prvima u okviru Alijanse nezavisnih Vijeća za štampu Europe, AIPCE, čiji je član, koje će dopuniti postojeći Kodeks za štampu u odnosu na specifičnosti on-line novinarstva. Do sada je do urađeno samo u tri zemlje Europe, a do kraja godine bi trebalo da svi članovi AIPCE-a urade revizije svojih Kodeksa. Na kraju Okruglog stola imenovana je Radna grupa koja će u narednom periodu raditi na dopuni Kodeksa za štampu BiH. Prijedlozi dopuna biti će tokom maja mjeseca poslati, za diskusiju i komentare, on-line medijima, nakon čega će Žalbena komisija Vijeća za štampu definitivno usvojiti dopune. Potpisom prihvatanja Kodeksa za štampu i on-line medije, konačno, on-line mediji će zvanično prihvatiti samoregulaciju i ispuniti jedan od uslova ulaska u članstvo Vijeća za štampu.

Učesnici Seminara i Okruglog stola bili su predstavnici on-line medija iz cijele BiH, članovi Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, te predstavnici Internews Network organizacije koja od prošle godine realizira USAID projekat za medije u BiH.

Seminar i Okrugli sto realizirani su uz pomoć Konrad Adenauer fondacije, Medija program za Jugoistočnu Evropu (KAS Media Program), Civil Right Defenders, CRD, i National Endowment for Democracy, NED.