IFA – ZIVIK podrška Vijeću za štampu u BiH u 2011. godini - februar 2011.

Štampa

01.02.2011.

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je potpisalo

UGOVOR

sa organizacijom IFA, Institut für Auslandsbeziehungen e. V., za projekat iz ZIVIK programa finansiranja

„PROMICANJE DIJALOGA CIVILNOG DRUŠTVA I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I ETIKE U BH MEDIJIMA“

Finansijska podrška u iznosu od 23.939,67 Eura
Projektom predviđeni Info sastanci sa građanima u različitim gradovima BiH, sastanci Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH i promotivna kampanja Vijeća za štampu u BiH


Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je 1. februara 2011. potpisalo Ugovor sa organizacijom IFA, Institut für Auslandsbeziehungen e. V., za projekat iz ZIVIK programa finansiranja u iznosu od 23.939,67 EUR. Ova finansijska podrška bit će usmjerena za rad Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, info sastanke/seminare sa građanima BiH s ciljem promocije samoregulacije i etičkog novinarskog izvještavanja, te promotivnu kampanju Vijeća za štampu u BiH. Projekat će biti realiziran u periodu januar – decembar 2011. godine.

Planirano je petnaest info sastanaka u bh. gradovima, gdje će kroz dijalog sa različitim ciljnim grupama, biti ukazano na važnost aktivnog učešća civilnog društva u zaštiti svojih prava na istinito i nediskriminiarajuće informisanje putem medija. Posebno bitan segment ovih sastanaka jeste educiranje građana kako ostvariti svoja ljudska prava, na koji način osigurati da tačna informacija o njima ili radu njihove grupe ili organizacije bude blagovremeno i profesionalno prezentirana javnosti. Podizanje svijesti o korištenju osjetljivog jezika u medijima, s ciljem poštivanja marginaliziranih grupa i razbijanja ksenofobije u etički podjeljenoj zemlji, jedan je od ciljeva ovih sastanaka.

Također, ova finansijska pomoć omogućit će Žalbenoj komisiji Vijeća za štampu u BiH nesmetan rad u 2011. godini, jer se dio projekta odnosi i na održavanje tri sjednice Žalbene komisije Vijeća za štampu u BiH, posebnog tijela unutar Vijeća za štampu u BiH koje se bavi isključivo analiziranjem žalbi građana na pisanje bh štampe i on-line medija.

Šira informacija o zaštiti istinitog i nediskriminatorskog informisanja u medijima bit će prezentirana putem promotivne kampanje Vijeća za štampu u BiH, koja uključuje kreiranje i distribuciju postera sa informacijama o žalbenoj proceduri Vijeća za štampu u BiH, koji će biti postavljeni na panoe u opštinama petneast gradova u BiH, gdje je planirano i održavanje info sastanaka.