Podrška KAS Media Program za JIE za projekat: “Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima”

Štampa

10.02.2011.

Finansijska podrška organizacije


KAS MEDIA PROGRAM ZA JIE – VIJEĆU ZA ŠTAMPU U BiH
u iznosu od
10.534,70 EUR

za projekat
“ZAŠTITA PROFESIONALNIH ETIČKIH STANDARDA U ON-LINE MEDIJIMA”

Seminar i Okrugli sto sa predstavnicima on-line medija
Uspostavljanje Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije
Štampanje knjižica sa novim, dopunjenim Kodeksom za štampu BiH

 

Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je 10. februara 2010. godini potpisalo Ugovor o finansijskoj podršci organizacije KAS Media Program za JIE za projekat „Zaštita profesionalnih etičkih standarda u on-line medijima“. Projektom je predviđeno održavanje Seminara za predstavnike on-line medija u BiH o etičkom pristupu izvještavanju u on-line medijima, žalbenoj proceduri Vijeća za štampu, samoregulaciji medija, te temama poput autorskih prava, medijske legislative i moderacije sadržaja koje kreiraju sami korisnici on-line medija. Projekat će biti realiziran u periodu januar – juni 2011. godine.

Predviđeno je i održavanje Okruglog stola sa predstavnicima news web portala, članovima Vijeća za štampu u BiH i Žalbene komisije VZŠ u BiH, kako bi se razmotrilo pitanje dopune Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se tiču on-line medija. Budući da je Vijeće za štampu u BiH proširilo mandat i na on-line medije, potreba dopune Kodeksa za štampu BiH odredbama koje se tiču on-line medija je evidentna. Planirano je i uspostavljanje Radne grupe za dopunu Kodeska za štampu BiH odredbama za on-line medije, koja će u narednom periodu dati prijedloge dopuna koji će biti proslijeđeni urednicima on-line medija na komentare i usvajanje.

Također, dio sredstava bit će izdvojen za održavanje sastanaka Radne grupe za dopunu Kodeksa za štampu BiH odredbama za on-line medije, te nakon usvajanja dopuna, za štampanje novih knjižica Kodeksa za štampu BiH.

Za ovaj projekat KAS Media Program za JIE je izdvojio 10.534,70 EUR.