Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Suad Trako - portal avaz.ba, 19.03.2015. godine

  Broj: 149-02/15
  Datum: 19.03.2015.


  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Suada Trake na tekst „Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora?“
  objavljen na portalu avaz.ba 21.06.2014. godine

  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 7 – Mogućnost odgovora
  Član 10 – Osobe optužene za krivična djela
  Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika
  Član 15 – Žalbe

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatovala je da je žalba g. Suada Trake na tekst “Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora?”, objavljen na portal avaz.ba 21.6.2014. godine, utemeljena.

  U ovom su tekstu prekršeni sljedeći članovi Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 7 – Mogućnost odgovora, Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, i Član 15 – Žalbe.


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Suada Trake na tekst objavljen na portalu avaz.ba 21.06.2014. godine, sa nadnaslovom „Kriminalne radnje direktora OŠ 'Dubravica – Preočica' Vitez“ i naslovom „Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora?“. U žalbi dostavljenoj Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala avaz.ba, g. Trako, između ostalog, navodi: „Koristim se ovom prilikom da, radi istine i pravovremenog izvještavanja, uputim zahtjev Vama da objavite ovaj demantij i saopćenje u cjelosti na navedeni tekst. Dakle, zbog javnosti želim da se čuje i druga strana, u ovom slučaju sam ja. Nisam imao priliku da dam izjavu ili komentar na određene okolnosti Vašem novinaru, jer je nije ni tražio i nije me kontaktirao, što bi bilo profesionalno od strane jednog novinara, da traži i izjavu od određene osobe o kojoj želi da piše neki članak i istu objavi. Najiskrenije se nadam da ćete udovoljiti mome zahtjevu i objaviti isti zbog, po meni, profesionalnog, pravovremenog i istinitog informisanja javnosti“.

  U tekstu pod naslovom „Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora?“ od 21.06.2014. godine objavljeno je: „U utorak rano ujutro u Preočicu kod Viteza su došli pripadnici Federalne uprave policije, te nakon oduzimanja dokumentacije u školi, priveli i samog direktora Suada Traku, te bi, po svemu sudeći mogao biti krivično gonjen. Naime, Suad Trako je u navedenoj školi u proteklom periodu izvršio niz krivičnih djela, a koje je zajedno sa još nekoliko članova Upravnog odbora pokušavao prikriti, te postoji osnovana sumnja da su i članovi Upravnog odbora svjesno prikrivajući i zataškivajući brojne malverzacije u ovoj školi činili krivična djela“.

  U vezi sa tim navodima, žalbenik je naznačio sljedeće: „Naime, tačno je da su pripadnici Federalne uprave policije došli u školu u Preočici oko 9,30 minuta, a nije tačno da su rano ujutro došli kako je navedeno. Nije tačno da su oduzeli dokumentaciju u školi i priveli samog direktora Suada Traku, kako je navedeno. Istina je sljedeća, kopir aparat koji kopira sa A3 formata na A4 format nije bio u funkciji te smo zajedno otišli u Detašman FUP-a u Travnik sa originalnim dokumentima da se isti kopiraju, o čemu postoji Zapisnik o dobrovoljnoj predaji predmeta, i ja sam se vratio u školu sa originalnim dokumentima. Direktor škole Suad Trako, naglašavam, nije priveden, što mogu potvrditi i sami pripadnici FUP-a“.

  Žalbenik dalje navodi: „...laž je i nije tačno, da sam ja kao direktor škole u proteklom periodu izvršio niz krivičnih djela, te da sam zajedno sa još nekoliko članova Upravnog odbora pokušavao prikriti, kako je navedeno. U Vašem tekstu nije navedeno, koja krivična djela su, navodno, počinjena i na osnovu kojih pravosnažnih presuda su tako okvalifikovana, jer nisu počinjena niti ima pravosnažnih presuda, nema ih, i nisam ih, naglašavam, počinio“.

  U vezi sa navodima iz teksta: „Glavni kantonalni inspektor Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Refija Kulašin je dala prijedlog Ministarstvu za prijevremeno razriješenje direktora Suada Trake. Naime u prijedlogu za prijevremeno razriješenje stoji kako je direktor Suad Trako Ministarstvu dao netačne podatke o broju učenika u Područnoj školi u Počulici i Ahmićima, čime je svjesno obmanuo Ministarstvo i krivotvorio podatke“, g. Trako u dostavljenoj žalbi tvrdi: „Što se tiče svih navoda da sam zloupotrijebio službeni položaj, u prijedlogu glavnog kantonalnog inspektora, Refije Kulašin, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK za prijevremeno razriješenje, mene kao, direktora škole, nisu osnovani. Naime, Tužilaštvo SBK, je utvrdilo da, nema dovoljno dokaza da sam ja zloupotrijebio službeni položaj ili ovlaštenja“.

  U tekstu je objavljeno i sljedeće: „Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Jozo Jurina (HDZ) prema zakonu bio dužan da u roku od 60 dana donese odluku o prijevremenom razrješenju, što nije učinio. Naime, ministar Jozo Jurina je dao na volju Upravnom odboru ove škole da ga razriješe dužnosti direktora, što ni ovi nisu uradili, nego su predmet samo vratili u Ministarstvo kako bi isti donio konačnu odluku, a sve sa ciljem što dužeg odugovlačenja, kako bi Suad Trako za to vrijeme mogao eventualno angažovati advokata“. Povodom ovih navoda, g. Trako je naznačio sljedeće: „Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Jozo Jurina nije prema važećem zakonu bio dužan donijeti odluku od prijevremenom razriješenju, kako je navedeno u Vašem tekstu da jeste bio dužan, te se Vaš novinar upustio i u tumačenje zakona o osnovnoj školi. Također je neistina, da je ministar dao na volju Upravnom odboru da razrješe direktora, istina je sljedeća, ministar je tražio od Upravnog odbora očitovanjem istog o prijedlogu glavnog kantonalnog inspektora“.

  Povodom navoda da se „Upravni odbor ove škole razbježao i niko se ne pojavljuje na sjednicama“, g. Trako je naznačio da je to „laž, odnosno nije tačan navod“, pojasnivši: „Činjenica je sljedeća, sjednica Upravnog odbora je održana u petak, 20.06.2014. godine, što se može provjeriti i utvrditi u svesci zapisnika istog“.

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se gl. i odg. uredniku portala avaz.ba povodom žalbe g. Trake, ali odgovor nije dostavljen niti je objavljen demanti žalbenika.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 19.03.2015. godine, konstatovala je da je žalba g. Suada Trake na tekst “Ko štiti Suada Traku na poziciji direktora?”, objavljen na portal avaz.ba 21.6.2014. godine, utemeljena. U ovom su tekstu prekršeni sljedeći članovi Kodeksa za štampu i online medije: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 7 – Mogućnost odgovora, Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, i Član 15 – Žalbe.

  Tekst je napisan neprofesionalno, bez davanja prilike drugoj strani da da svoju izjavu.

  Komisija konstatuje da postoji urednička odgovornost, koja se ogleda u neprofesionalnom izvještavanju jer nije saslušana druga strana, čime je prekršeno osnovno pravilo da se sasluša druga strana, sadržano u Članu 2 – Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: “Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja“.

  Također, tendenciozna oprema teksta – nadnaslov: “Kriminalne radnje direktora O.Š. 'Dubravica – Preočica' Vitez“, i međunaslov “Zloupotrijebio vlastito dijete”, predstavljaju kršenje Člana 2, Kodeksa za štampu i online medije BiH koji tretira uredničku odgovornost.

  Član 7 – Mogućnost odgovora, prekršen je budući da demanti žalbenika nije objavljen. Tekst demantija sadrži informacije koje opovrgavaju navode iz teksta. Medij je bio dužan osigurati žalbeniku objavu njegovih argumenata, u skladu sa Članom 7 Kodeksa, koji propisuje da „ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, prekršen je jer u dijelu teksta “Suad Trako je u navedenoj školi u proteklom periodu izvršio niz krivičnih djela…” – portal avaz.ba žalbenika Suada Traku tretira kao kriminalca, a bez valjane sudske presude koja to potvrđuje. Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH, propisuje da “novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje“.
  Povrijeđeno je pravo djeteta, zbog navedenog međunaslova “Zloupotrijebio vlastito dijete”, čime je dijete neprimjereno izloženo sudu javnosti i stavljeno u nezaštićeni položaj. Time su povrijeđene odredbe Konvencije o pravima djeteta i standard da kod tretiranja djece treba postupati u najboljem interesu djeteta. Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta“.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje. Novinari imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti. Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo“.

  Član 11 - Zaštita djece i maloljetnika, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 18 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novinari ne smiju identifikovati djecu mlađu od 18 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novinari ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 18 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci, žrtve ili optuženi“.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; sutkinja Nada Arsenić; novinar Milan Šutalo; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Muhamed Jusić; novinarka Suzana Mijatović i novinar Sead Hadžijahić.

   

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.