Žalba građanina - portal bosnjaci.net, 29.11.2014. godine

Štampa

29.11.2014.

ŽALBA GRAĐANINA - portal BOSNJACI.NET

ŽALBENIK:

Žalba građanina

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

portal bosnjaci.net

TEKST/SADRŽAJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Zdravko Čolić srpskom ratnom zločincu Šešelju zaželio dobro zdravlje, a sa Arkanom je imao poznanstvo“

DATUM OBJAVE:

17.11.2014.

Vijeću za štampu u BiH upućena žalba građanina na tekst „Zdravko Čolić srpskom ratnom zločincu Šešelju zaželio dobro zdravlje, a sa Arkanom je imao poznanstvo“, objavljen na portalu bosnjaci.net 17.11.2014. godine.
 
ISHOD:
 

Žalba prihvaćena: Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila kršenje Člana 2 - Urednička odgovornost, Člana 3 - Huškanje, Člana 5 - Tačnost i fer izvještavanje, i Člana 6 - Komentar, pretpostavka i činjenica, Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluka Žalbene komisije