Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  G. Suad Trako - portal vitez.ba, 19.03.2015. godine

  Broj: 150-02/15
  Datum: 19.03.2015.

  ODLUKA
  Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini
  po žalbi g. Suada Trake na tekst
  „Kriminalne radnje Suada Trake, direktora OŠ 'Dubravica' Vitez - Preočica“
  objavljen na portalu vitez.ba 17.06.2014. godine


  ŽALBA SE PRIHVAĆA
  Prekršen Kodeks za štampu i online medije BiH
  Član 2 – Urednička odgovornost
  Član 7 – Mogućnost odgovora
  Član 10 – Osobe optužene za krivična djela
  Član 15 - Žalbe

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatovala je da je žalba g. Suada Trake na tekst “Kriminalne radnje Suada Trake, direktora OŠ 'Dubravica' Vitez – Preočica“, objavljen na portalu vitez.ba 17.06.2014. godine, utemeljena.
  U ovom su tekstu prekršeni sljedeći članovi Kodeksa za štampu i online medije BiH: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 7 – Mogućnost odgovora, Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, i Član 15 – Žalbe.

   

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH prihvatila je žalbu g. Suada Trake na tekst „Kriminalne radnje Suada Trake, direktora OŠ 'Dubravica' Vitez – Preočica“, objavljen na portalu vitez.ba 17.06.2014. godine.

  U tekstu je, između ostalog, objavljeno: „Kako saznaje naš portal, a na osnovu vjerodostojnih dokumenata, direktor OŠ 'Dubravica' Vitez-Preočica, Suad Trako bi po svemu sudeći mogao biti krivično gonjen. Rano jutros u Preočicu su došli pripadnici Federalne uprave policije, te nakon oduzimanja dokumentacije, direktor Suad Trako je školu napustio uz pratnju Federalne uprave policije. Naime, Suad Trako je u navedenoj školi u proteklom periodu izvršio niz krivičnih djela, a koje je zajedno sa još nekoliko članova Upravnog odbora pokušavao prikriti, te postoji osnovana sumnja da su i članovi Upravnog odbora svjesno prikrivajući i zataškivajući brojne malverzacije u ovoj školi činili krivična djela“.

  Dalje se navodi: „...u prijedlogu za prijevremeno razrješenje stoji kako je direktor Suad Trako Ministarstvu dao netačne podatke o broju učenika u Područnoj školi u Počulici i Ahmićima, čime je svjesno obmanuo Ministarstvo i krivotvorio podatke. U obrazloženju je navedeno niz radnji koje je direktor sam ili u saradnji sa Upravnim odborom poduzimao a koje su bile suprotne zakonskim odredbama“.

  U vezi sa tim navodima, u žalbi dostavljenoj Vijeću za štampu u BiH i redakciji portala vitez.ba, g. Trako navodi: „Naime, tačno je da su pripadnici Federalne uprave policije došli u školu u Preočici oko 9,30 minuta, a nije tačno da su rano ujutro došli kako je navedeno. Nije tačno da su oduzeli dokumentaciju u školi i priveli samog direktora Suada Traku, kako je navedeno. Istina je sljedeća, kopir aparat koji kopira sa A3 formata na A4 format nije bio u funkciji te smo zajedno otišli u Detašman FUP-a u Travnik sa originalnim dokumentima da se isti kopiraju, o čemu postoji Zapisnik o dobrovoljnoj predaji predmeta, broj: 11/15-364/14 od 17.06.2014. godine, i ja sam se vratio u školu sa originalnim dokumentima. Direktor škole Suad Trako, naglašavam, nije napustio školu uz pratnju, kako je naveo Vaš novinar i njegov izvor, što mogu potvrditi i sami pripadnici FUP-a“.

  Žalbenik dalje navodi: „...neistina je, da sam ja kao direktor škole izvršio niz krivičnih djela, kako je navedeno u Vašem tekstu. Nisu navedena, koja krivična djela i na osnovu kojih pravosnažnih presuda su tako okvalifikovana od strane Vašeg novinara i njegovog izvora, jer nisu počinjena niti ima pravosnažnih presuda, nema ih i nisam ih naglašavam niti počinio. Samo je sud nadležan da utvrđuje šta je krivično djelo, a ne novinar i njegov izvor. Nije li ovo zloupotreba novinarstva, te da se koristi javni medij za lični obračun? U školi se ne može ništa prikriti, niti ima iko pravo nešto tako učiniti, jer škola je javna ustanova i rad škole je zakonski regulisan kao javan“.

  G. Trako je naznačio i sljedeće: „Što se tiče svih navoda, da sam ja zloupotrijebio službeni položaj, u prijedlogu glavnog kantonalnog inspektora Refije Kulašin, Ministarstvu obrazovanja nauke, kulture i sporta SBK za prijevremeno razriješenje, mene kao, direktora škole, nisu osnovani. Naime, Tužilaštvo SBK, broj: T6 0 KT 0014302 14 od 31.01.2015.godine, je utvrdilo da, nema dovoljno dokaza da sam ja kao direktor škole zloupotrijebio službeni položaj ili ovlaštenja“.

  U tekstu je objavljeno „Vršeći neposredan inspekcijski nadzor u Područnoj školi u Počulici Osnovne škole 'Dubravica-Preočica', zapisnički je u prisustvu direktora Suada Trake utvrđeno da stvarni broj učenika u odjeljenju ne odgovara broju učenika koje je direktor proslijedio Ministarstvu u postupku davanja saglasnosti na broj odjeljenja i kroz Godišnji plan i program“, kao i sljedeće:„... inspektori su utvrdili da je direktor prikazao Ministarstvu da u područnoj školi Ahmići ima tri učenika trećeg razreda, a realno nije postojao ni jedan učenik. Da bi opravdao lažni podatak o učenicima trećeg razreda, direktor Suad Trako je svoju kćerku koja je prvi i drugi razred pohađala u Preočici, gdje sa roditeljima i živi, bez ikakvih odobrenja nadležnog ministarstva, premjestio u Područnu školu Ahmići“.

  „Svjesna namjera direktora bila je da Ministarstvu prikaže veći broj učenika i postojanje četiri razreda i osigura da se odobre dvije kombinacije (prvi i teći te drugi i četvrti), odnosno jedno odjeljenje više od školske 2012/2013. godinu, čime je u zabludu doveo Ministarstvo koje je dalo saglasnost na formiranje dvije kombinacije sa po dva razreda, a slijedom toga i saglasnost na raspisivanje konkursa za radno mjesto nastavnika razredne nastave, a koje je nastalo kao iskazana, a neutemeljena potreba u Područnoj školi Ahmići. Netačan broj učenika direktor je prikazao ne samo Ministarstvu, nego i Upravnom odboru škole na sjednici 29.06.2013. godine, kada su donosili odluku o broju odjeljenja. Na tako dobijenu saglasnost za raspisivanje konkursa i broj odjeljenja u Područnoj školi, direktor je stvorio pretpostavke da njegova supruga Rijaza Trako konkuriše i zasnuje radni odnos gdje istovremeno izvodi nastavu svom djetetu. Treba istaći da je na konkursu bilo dosta prijavljenih, no na intervju je Rijaza Trako dobila najveći broj bodova 5, dok su sve ostale kandidatkinje dobile po 1 bod, i pored činjenice da je na konkursu bilo kandidata sa zvanjem magistra razredne nastave“.

  Povodom ovih navoda, g. Trako u žalbi navodi: „Za prijem moje supruge niste naveli i ostale sve činjenice, kod njenog prijema po konkursu. Trenutno važeći pozitivni propisi, tj., Zakon o osnovnoj školi i Pravilnik o prijemu uređuje prijem nastavnika u školama na području SBK, te moja supruga ispunjava zakonom propisane uslove, kao i Nastavnim planom i programom, i ravnopravno učestvuje na raspisanom konkursu, a diploma magistra – mastera razredne nastave, kako ste Vi naveli da nisu primljeni, se boduje u osnovnoj školi ravnopravno bez prava prednosti, po važećem Pravilniku o prijemu. Zatim, niste naveli činjenicu, da je prijem moje supruge, između ostalog, bio predmet inspekcijskog nadzora, 03.10.2014.godine, o čemu postoji zapisnik inspektorice, te da nije bilo zvaničnih primjedbi od strane iste na njen prijem, kao ni na prijem ostalih kandidata“.

  Na kraju teksta je objavljeno da se „u narednom periodu očekuje od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK i ministra Joze Jurine, da se očituju po navedenom prijedlogu za prijevremeno razrješenje direktora Suada Trake“, na što je g. Trako kazao: „Ministarstvo i ministar ne ispunjavaju nečije želje i očekivanja suprotne Zakonu o osnovnoj školi i ne smjenjuju direktore po nečijim i naručenim očekivanjima i željama“.

  U skladu sa žalbenom procedurom, Vijeće za štampu u BiH obratilo se uredništvu portala vitez.ba povodom žalbe g. Trake i zahtjeva za objavu demantija.

  U odgovoru dostavljenom Vijeću za štampu u BiH, uredništvo je naznačilo da „demant nije osnovan, i kao takav ne može biti objavljen. Naime gospodin Suad Trako je zahtjevao da se demant objavi u smislu da je on oslobođen od optužbe, a optužnica uopšte nije ni podignuta, pa tako nije bila ni donesena presuda“.

  Također, navodi se i sljedeće: „Gledajući s pravne, moralne i ljudske strane, smatramo da bi bilo neprimjereno objaviti demant, bez relevantnih dokaza da se više uopće neće provoditi istraga protiv g. Suada. Ukoliko se postupak nastavi i donese oslobađajuća presuda u konačnici rado ćemo udovoljiti u vezi sa demantom“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH, na sjednici održanoj 19.03.2015. godine konstatovala je da je žalba g. Suada Trake na tekst “Kriminalne radnje Suada Trake, direktora OŠ 'Dubravica' Vitez – Preočica“, objavljen na portalu vitez.ba 17.06.2014. godine, utemeljena. U ovom su tekstu prekršeni sljedeći članovi Kodeksa za štampu i online medije: Član 2 – Urednička odgovornost, Član 7 – Mogućnost odgovora, Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, i Član 15 – Žalbe.
  Tekst je napisan neprofesionalno, bez davanja prilike drugoj strani da da svoju izjavu.

  Komisija konstatuje da postoji urednička odgovornost, koja se ogleda u neprofesionalnom izvještavanju jer nije saslušana druga strana, čime je prekršeno osnovno pravilo da se sasluša druga strana, sadržano u Članu 2 – Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: “Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja“.
  Također, tendenciozna oprema teksta – nadnaslov: “Kriminalne radnje direktora O.Š. 'Dubravica' Vitez - Preočica”, predstavlja kršenje Člana 2, Kodeksa za štampu i online medije BiH koji tretira uredničku odgovornost.
  Obrazloženje urednika portala vitez.ba da “demanti nije osnovan” i da “neće biti objavljen” zato što “nema relevantnih dokaza da se više uopće neće sprovoditi istraga protiv g. Suada” je neprimjereno. U tom objašnjenju se radi o pretpostavljanju eventualnih mogućih budućih događaja, a bez relevantnih činjenica koje bi to potvrdile.

  Član 7 – Mogućnost odgovora, prekršen je budući da demanti žalbenika nije objavljen. Tekst demantija sadrži informacije koje opovrgavaju navode iz teksta. Medij je bio dužan osigurati žalbeniku objavu njegovih argumenata, u skladu sa Članom 7 Kodeksa, koji propisuje da „ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, prekršen je jer u dijelu teksta “Suad Trako je u navedenoj školi u proteklom periodu izvršio niz krivičnih djela…” – portal vitez.ba žalbenika Suada Traku tretira kao kriminalca, a bez valjane sudske presude koja to potvrđuje. Član 10 – Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH, predviđa da „novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje“.

  Član 2 - Urednička odgovornost, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Najvažnija odgovornost novinara i urednika je osigurati da njihov rad bude usmjeren ka poštivanju istine, kao i prava javnosti da sazna istinu. Novinari će u svakom trenutku obavljati svoj posao u duhu pravednosti, istinitosti i pristojnosti pri sakupljanju informacija, izvještavanju i predstavljanju mišljenja. Plagijati, falsifikovanje, namjerno prikrivanje važnih činjenica, primanje mita ili usluga, koji bi uticali na rad novinara ili urednika, najteži su moralni prekršaji ove profesije“.

  Član 7 - Mogućnost odgovora, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Pravo na odgovor će biti prošireno na relevantne osobe ukoliko urednik procijeni da takav korak doprinosi tačnosti i nepristranosti izvještavanja. Ukoliko je ikako moguće, na raspolaganje će biti stavljena mogućnost neposrednog odgovora u izdanju u kojem je objavljena optužba i/ili netačno navedene informacije, u dužini ne većoj od integralno objavljenog teksta“.

  Član 10 - Osobe optužene za krivična djela, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Novinari neće nikoga tretirati kao kriminalca prije donošenja sudske presude koja to potvrđuje. Novinari imaju obavezu ne donositi preuranjene sudove o krivici optužene ličnosti. Novinari imaju obavezu da objave informaciju o odbacivanju optužbe ili oslobađanju ličnosti za koju su ranije objavili da je optužena ili da je suđenje počelo“.

  Član 15 – Žalbe, Kodeksa za štampu i online medije BiH: „Štampa i online mediji će na prigodnom mjestu sadržavati: ime, adresu, broj telefona, broj faksa i internet/e-mail adresu i kontakte odgovornog izdavača i urednika, kojima mogu biti upućivane žalbe i prigovori na pisanje štampe i online izdanja. Podnosilac žalbe, koji tvrdi da je u izvještavanju došlo do kršenja ovog Kodeksa, obratit će se izdavaču ili uredniku odgovornom za štampu ili online izdanje o kojem se radi, demantijem ne dužim od izvorno objavljenog članka“.

  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajući, prof.dr Miodrag Živanović; novinar Fuad Kovačević; sutkinja Nada Arsenić; novinar Milan Šutalo; doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović; novinar Muhamed Jusić; novinarka Suzana Mijatović i novinar Sead Hadžijahić.

  Predsjedavajući Žalbene komisije

  prof.dr Miodrag Živanović

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.