Uredništvo portal Klix.ba - Portal Media.ba, 02.10.2019.godine

Štampa

02.10.2019.

UREDNIŠTVO PORTAL KLIX.BA - portal MEDIA.BA  

ŽALBENIK:

Uredništvo portal Klix.ba 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Portal Media.ba 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

„Šta je novinarska solidarnost“ 

DATUM OBJAVE:

30.09.2019.

Žalba na objavljeni tekst pod naslovom „Šta je novinarska solidarnost“.

ISHOD:

Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH utvrdila je kršenje Člana 7 – Mogućnost odgovora Kodeksa za štampu i online medije BiH.