Gđa Jelena Bogdanović - Facebook profil “Prvi Hitac”, 16.06.2020. godine

Štampa

16.06.2020. 

GĐA JELENA BOGDANOVIĆ - facebook profil “PRVI HITAC” 

ŽALBENIK:

Gđa Jelena Bogdanović 

MEDIJ NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

Facebook profil “Prvi Hitac” 

SADRŽAJ/TEKST NA KOJI SE ŽALBA ODNOSI:

 //

DATUM OBJAVE:

20.05.2020.

Žalba na tekst objavljen na Facebook profilu.

ISHOD:

Van nadležnosti: Vijeće za štampu u BiH nije nadležno za postupanje po žalbama na sadržaje objavljene na društvenim mrežama.