Tel: +387 33 272 270   |   Fax: +387 33 272 271   |   Trampina 8,  71000 Sarajevo   |   [email protected]

  Zdravo da ste - dnevni list "Glas Srpske", 19.03.2010.

  19.03.2010.

   

  ODLUKA
  Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini

  po žalbi organizacije „Zdravo da ste“ na tekst „Ministar Sadik Ahmetović i još 16 lica bludničili nad djevojčicom“ objavljen 17.03.2010. godine u listu „Glas Srpske“.


  Žalba se prihvata
  prekršeni Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Član 4a- Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti i Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH


  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH konstatuje
  drastično kršenje Kodeksa za štampu BiH

  List „Glas Srpske“ je objavio puno ime i prezime maloljetne žrtve, ime njene starateljice, osumnjičene za podvođenje na prostituciju, njenu fotografiju sa zatamnjenim očima, te mjesto stanovanja, što je u suprotnosti sa Članom 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Članom 4a – Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti i Člana 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH.
  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH smatra da je objavljivanjem ličnih podataka o žrtvi, te isticanjem detalja o krivičnom djelu, žrtva višestruko diskriminirana po osnovu uzrasta, spola i manjinske nacionalne pripadnosti.


  Pojašnjenje:
  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH je na redovnoj sjednici održanoj 19. marta 2010. godine u Sarajevu, razmotrila žalbu organizacije „Zdravo da ste“ na tekst pod naslovom „Ministar Sadik Ahmetović i još 16 lica bludničili nad djevojčicom“, objavljen 17.03.2010. godine u listu „Glas Srpske“.
  Žalba se odnosila na kršenje dječijih prava maloljetne žrtve seksualnog zlostavljanja, prvenstveno prava na privatnost i zaštitu, u kontekstu otkrivanja identiteta djevojčice u bosanskohercegovačkim štampanim medijima, uključujući i list „Glas Srpske“. Pored informacije o privođenju na saslušanje osoba osumnjičenih za dovođenje u vezu sa prostitucijom, objavljeni su također i detalji o žrtvi, njeno puno ime i prezime, ime njene starateljice, osumnjičene za podvođenje na prostituciju, mjesta stanovanja, te njena fotografija sa zatamnjenim očima što je, prema žalbeniku, u suprotnosti sa odredbama Kodeksa za štampu BiH koje se odnose na zaštitu djece i maloljetnika. U žalbi je istaknuto da „senzacionalistički ton izvještaja koji ne uvažavaju prava djece na privatnost i na zaštitu u slučaju kada su ona žrtve, dodatno ranjava dijete u ovoj teškoj situaciji i obilježava ga za cijeli život“. Također, žalbenik izražava zabrinutost jer se ovaj slučaj „koji je još uvijek u fazi istrage, koristi u političke svrhe, te time predstavlja i dodatno kršenje prava djeteta u vidu zloupotrebe djece u političke svrhe“.

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH pažljivo je razmotrila žalbu i tekst na koji se žalba odnosi, te donijela slijedeću odluku:

  Žalba se prihvata
  prekršeni Član 11 – Zaštita djece i maloljetnika, Član 4a- Ravnopravnost spolova i poštivanje osobenosti i Član 9 – Privatnost Kodeksa za štampu BiH

  Član 11 Kodeksa za štampu BiH - Zaštita djece i maloljetnika: “U tretiranju djece i maloljetnika novinari su dužni krajnje obazrivo postupati, poštujući dobre običaje i Konvenciju o pravima djeteta, polazeći od interesa djeteta. Novinari su dužni zaštititi identitet djeteta u postupcima u kojima je inače isključena javnost. Novinari ne smiju intervjuisati niti fotografisati djecu mlađu od 15 godina, s pitanjima koja se odnose na porodicu djeteta, bez prisustva roditelja ili bez dozvole roditelja ili staratelja. Novine i periodična izdanja oprezno i s odgovornošću smiju identifikovati djecu mlađu od 15 godina u slučajevima kada su žrtve krivičnih djela. Novine i periodična izdanja ne smiju ni pod kakvim okolnostima identifikovati djecu mlađu od 15 godina koja su umiješana u kriminalne slučajeve kao svjedoci ili optuženi”.

  Član 4a Kodeksa za štampu BiH - Ravnopravnost polova i poštivanje osobenosti: “Novine i periodična izdanja će izbjegavati direktne ili indirektne komentare kojima ličnosti stavljaju u neravnopravan položaj ili ih diskriminišu po osnovi njihovog pola, roda, polnog identiteta, rodnoga identiteta, rodnoga izražavanja i/ili seksualne orijentacije”.

  Član 9 Kodeksa za štampu BiH – Privatnost: “Štampa će izbjegavati uplitanje u nečiji privatni život, osim ako takva uplitanja nisu potrebna u interesu javnosti. Teme koje uključuju lične tragedije će biti obzirno tretirane, a pogođenim ličnostima će se prići diskretno i sa saosjećanjem.”

  Žalbena komisija Vijeća za štampu u BiH apelira na sve urednike štampanih medija da u izvještavanju o ovakvim slučajevima imaju pristup fokusiran na zaštitu maloljetne žrtve, da ni posredno ni neposredno ne otkrivaju njen identitet, aludiraju na njene karakterne osobine i ne izlažu je dodatnoj viktimizaciji, uvijek polazeći od interesa djeteta, kako je to naznačeno u Članu 11 Kodeksa za štampu BiH. Posebno je to važno u slučajevima otvorene istrage po određenom krivično i kriminalnom djelu u koje su djeca uvučena kao žrtve ili svjedoci.


  Članovi/ce Žalbene komisije: Predsjedavajuća, psihologinja prof.dr. Nada Ler-Sofronić, advokat Dražen Zubak, advokatica Nada Dalipagić, dr.sc Enes Osmančević, novinar Fuad Kovačević, komunikolog/akademski slikar Mr. Goran Janković, sutkinja Nada Arsenić i prof.dr. Miodrag Živanović.

  Predsjedavajuća Žalbene komisije
  prof.dr. Nada Ler-Sofronić

  Kontakt

  Vijeće za štampu u BiH
  Trampina 8
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  Tel: +387 33 272 270
  Fax: +387 33 272 271
  E-mail: [email protected]
  Web: www.vzs.ba

  © 2017 Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini. All Rights Reserved. Website realizovan sredstvima Misije OSCE-a u BiH, NED i UNESCO / EC.